5. Khai thị Thiền Tông

01. Lời khuyên của soạn giả
02. Lời nói đầu
03. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông
04. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn
05. Sự tích Đức Phật độ năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu
06. Những người đọc sách Ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”
07. Những người Ngộ “Tri Kiến lập Tri, tức Vô Minh Bổn”
08. Lời cảm ơn của độc giả
09. Một số câu hỏi tuyệt cao
10. Những lời phản bác của độc giả
11. Kết luận.

Tin Liên Quan