Kệ ngộ thiền của tổ Ưu Ba Cúc Đa- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 4


 • Thiền tông phật dạy khi xưa
 • Là thiền thanh tịnh không ưa Niết Bàn
 • Những thứ vật lý thế gian
 • Dụng công tìm kiếm là hàng bỏ đi.
 • Chỉ cần sống với tánh thì
 • Mà phải chân tánh, không chi luân hồi
 • Thiền tông phật dạy chỉ thôi
 • Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.
 • Tu thiền không phải nặng thinh
 • Mà thấy cứ thấy mà mình không theo
 • Tu thiền đừng sợ hiểm nghèo
 • Thân là duyên hợp bám theo làm gì.
 • Nhờ thầy chỉ dạy con ghi
 • Luân hồi nhiều kiếp con khi không màng
 • Những chuyện phiền não thế gian
 • Là của vật lý không màng đến chi.
 • Thiền tông con nhận một khi
 • Luân hồi nhiều kiếp ham chi cho phiền
 • Nay con đã hết đảo điên
 • Tử sanh, sanh tử là riêng dương trần.
 • Nay con biết được dương trần
 • Là của vật lý không cần sen vô
 • Nhờ thày chỉ dạy chữ vô
 • Vô này là bỏ không vô não phiền.
 • Thiền tông đạt được rất thiêng
 • Những thứ vật lý không xiềng được ta
 • Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
 • Chỉ dạy thôi, dứt là xa luân hồi.
 • Phật ôi nay con biết rồi
 • Luân hồi sanh tử con thôi không tìm
 • Lòng con quyết trí sống riêng
 •  Ở trong thanh tịnh sống riêng 1 mình.
 • Dù ai nói huyền linh
 • Những thứ vật lý là linh luân hồi
 • Thầy dạy con 1 chữ thôi
 • Luân hồi nhiều kiếp là dồi với con.
 • Thầy dạy con có lòng son
 • Dù ai dụ dỗ lòng con không màng
 • Những chuyện vật lý thế gian
 • Không màng không ngó buộc ràng được chi.
 • Thiền tông dứt bỏ tức thì
 • Những thứ danh lợi màng chi mà tìm
 • Giác ngộ giải thoát là yên
 • Luân hồi nhiều kiếp bỏ riêng bên bờ.
 • Thân con thanh tịnh hiện giờ
 • Không dính không mắc là nhờ thiền tông
 • Hoa sen con nhận trong lòng
 • Ở nơi Linh thứu chảy vòng về đây.
 • Trước mặt con là vị thầy
 • Là tổ thứ bốn truyền đây pháp thiền
 • Nhờ vậy con hết đảo điên
 • Xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca.
 • Con nhìn đức tổ như cha
 • Nhờ thầy chỉ dạy con xa luân hồi
 • Thày ơi con đã ngộ rồi
 • Pháp thiền thanh tịnh cứu đời của con.
 • (Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan