Kệ ngộ thiền của tổ Ưu Ba Cúc Đa- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 4

Ngài Ưu Ba Cúc Đa sinh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98 năm, cha tên THIỆN Ý mẹ là Ưu Chí Liên, dòng thủ Đà Na ở nước Sất Lợi, năm ngài 12 tuổi tổ Thương Na Hòa Tu có đến nhà ngài, dạy người trong nhà ngài tu thiện ác. Nếu nghĩ ác bỏ hạt đậu đen vào hủ sơn đen, nếu nghĩ thiện bỏ hạt đậu trắng vào hủ sơn trắng, mỗi tháng đem ra đếm coi thiện nhiều hay ác nhiều, ngài tu như vậy được 5 năm, 1 hôm ngài đến chùa hỏi tổ:

Kính thưa thầy, thầy dạy con tu như thế để làm gì?

Tổ Thương Na Hòa Tu bảo: Để giác ngộ

Con thấy càng tu càng ngu chứ giác ngộ cái gì?

Tổ Thương Na Hòa Tu nói với ngài:

Như ban đếm ông đốt đèn trong nhà để làm gì?

Ngài thưa: Để cho sáng nhà.

Tổ nói: Ta dạy ông để cho sáng đạo.

Ngài lạ thưa: Con thấy tu như vậy càng tu lâu càng tối chứ đâu có sáng.

Tổ thấy đứa trẻ này có kiến thức hơn người nên hỏi: – Năm nay cậu được bao tuổi?

Ngài thưa: Con 17 tuổi.

Tổ Thương Na Hòa Tu nói: Như vậy thân cậu 17 hay tánh cậu 17?

Ngài không trả lời mà hỏi ngược lại tổ: Vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc?

Tổ trả lời: Tóc ta bạc chứ không phải tâm ta bạc.

Ngài liền trả lời về câu hỏi tuổi của tổ: Con cũng thế, thân con 17 tuổi, chứ không phải tánh con 17 tuổi.

Tổ liền hỏi ngài: Vậy ngươi có muốn xuất gia không?

Ngài thưa: Nếu thầy nhận con xin theo ngài làm đệ tử.

Năm 20 tuổi ngài thọ giới tỳ kheo và được chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông.

Một hôm tổ gọi ngài vào trong thiền tông thất và nói:

-Đức thế tôn truyền chánh pháp thiền tông cho ngài Ma Ha Ca Diếp, có bổn phận dẫn mạch nguồn thiền tông này và làm sơ tổ, kế đến nhị tổ A Nan Đà, kế tiếp ta là tam tổ Thương Na Hòa Tu, ta thấy người đã giác ngộ yếu trỉ thiền tông và cũng muốn truyền lại cho người làm tổ kế tiếp, Nhưng quy định về huyền ký Như Lai dạy về mạch nguồn thiền tông này, người nào nhận vị tổ phải trình cho tổ trước về sự nhận được ý sâu mầu của pháp môn thiền tông học này. Nếu ngươi có khả năng thì trình kệ ta xem, nếu đạt được yêu cầu như trong huyền ký, ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho ngươi làm tổ thứ tư.

Không nói 1 lời nào ngài liền ứng khẩu bằng bài kệ 56 câu nói về pháp môn tu thiền tông:

  • (Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan