Kệ ngộ thiền của tổ TỔ HIẾP TÔN GIẢ


Ở trong vật lý luân hồi,

Sanh dồi đến tử, tử dồi đến sanh

Ở trong vật lý loanh quanh

Sanh già bệnh chết, hơn tranh cái gì!

Thầy dạy con biết tức thì

Niết Bàn thanh tịnh là y cội nguồn

Con xin nghe dạy luôn luôn

Không nằm, không ngủ nhớ luôn tánh mình,

Tánh mình khi nhận nặng thinh

Không cần tìm kiếm tự mình biết thôi

Cái biết thôi ở tánh tôi

Thấy, nghe, pháp, biết, luân hồi thôi sen.

Tánh nghe thanh tịnh không chen,

Thôi vào vật lý, thôi hèn, thôi sang

Thiền tông phật dạy rõ ràng

Lìa xa vật lý về an quê mình.

Ngày xưa phật dạy núi Linh

Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này

Thiền tông phật dạy như vầy,

Không dính vật lý là đây Niết Bàn.

Sống được như vậy bình an,

Luân hồi sanh tử không màng đến chi

Thiền thanh phải nhận tức thì

Luân hồi sanh tử phiền chi đến mình.

Thầy dạy con chỉ nặng thinh

Danh đây lợi đó con đừng dính nghe

Chỉ cần thanh tịnh mà nghe

Nghe tiếng vật lý, không khoe với người.

Trong lòng luôn được vui tươi,

Tiếp xúc người vật luôn cười mà thôi

Con luôn làm vậy được rồi,

Niết Bàn sanh tử là thôi tìm mình.

Ngày xưa Phật dạy núi Linh

Chỉ cần thanh tịnh là mình được an

Đức Phật chỉ dạy rõ ràng,

Không dính vật lý là an muôn đời.

Thầy dạy con đã thôi rồi,

Tuyệt ý phật đà, đời hết tử sanh

Dù trong Tam Giới như tranh

Chỉ thôi vật chất là thôi luân hồi,

Thiền tông phải biết chữ thôi,

Những thứ vật lý là thôi kiếm tìm

Thiền tông đừng nói huyên thuyên

Chỉ cần nhận liền tánh thấy và nghe,

Tánh nghe thăm thẳm cứ nghe

Nghe trong thanh tịnh không nghe luân hồi,

Thiền tông thực hiện vậy thôi

Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân.

Vì vậy Đức Phật dạy dừng

Không nghe luân hồi là giải thoát ngay

Hôm nay con xin trình bày,

Xin thầy thọ ký lời này cho con.

Dù cho biển cạn núi mòn

Hư không có hoại lòng con vẫn bền

Nhờ thầy con đã vượt lên

Sống với cái biết vượt trên luân hồi.

Hôm nay con trình với thầy

Xin thầy kiểm nhận ý thời của con

Con xin giữ mãi lòng son

Truyền đi pháp phật hằng còn thế gian.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan