Kệ ngộ thiền của tổ TỔ HIẾP TÔN GIẢ

 


TỔ HIẾP TÔN GIẢ (parsvika) sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 361 năm, con của ông Hiếp Thành Huỳnh, mẹ là Châu Phước Truyền, ở Trung Ấn. Mẹ mang thai ngài đến 60 năm, sau khi ngài ra đời gặp tổ Phục Đà Nan Đề tổ hỏi:

Ngươi ở trong thai mẹ chi mà lâu như thế?

Ngài trả lời, con đợi đủ duyên mới đến,

Tổ hỏi: Đến để làm gì?

Ngài thưa: Đến để dạy người về nhà.

Tổ hỏi: Ngươi có biết đường không mà dạy người khác?

Ngài thưa: Con nhờ thầy chỉ dạy.

Tổ xin cha mẹ ngài cho ngài theo tổ xuất gia, cha mẹ ngài bằng lòng

Khi xuất gia ngài rất cần mẫn lo tu học, quên ăn quên ngủ.

Ngài theo tổ học được 10 năm, 1 hôm tổ hỏi:

-Ngươi trong bụng mẹ lâu, khi ra đời tu học quên ăn quên ngủ, đã lâu như vậy nay được gì dồi?

Ngài thưa: Con không được gì hết mà chỉ biết thôi.

Tổ hỏi: Biết thôi là thôi cái gì?

Ngài thưa: Con chỉ biết thôi hết, vậy con trình cái thôi của con, xin thầy kiểm chứng:

 

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan