Kệ ngộ thiền của Tổ Thương Na Hòa Tu (sanakavasa)-Vị tổ thiền tông đời thứ ba


Tổ Thương Na Hòa Tu (sanakavasa). Sinh sau đức phật nhập niết bàn 60 năm, cha là Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da. Ở nước Ma Một La, dòng Tỳ Xa Da, 20 tuổi xuất gia tu theo đạo tiên ở núi Tuyết. Vì tu theo đạo tiên, ngài tu luyện nên có thần thông, khi gặp tổ A Nan, tổ hỏi:

-Ông tu có thần thông để làm gì?

Ngài kiêu hãnh đáp: -Tôi tu có thần thông để thiên hạ kính lể.

Tổ hỏi tiếp: -Thiên hạ kính lể để được cái gì?

Nghe tổ hỏi câu thứ 2, ngài thấy mình lạc vào chỗ khoe khoang, nên xuống giọng nói với tổ:

-Vậy ngài tu theo đạo Phật để được cái gi?

Tổ A Nan nói với ngài: -Ta tu theo đạo Phật không được cái gì cả mà chỉ để được trở về quê hương chân thật của mình thôi.

Nghe tổ A Nan nói không được gì, nên ngài xin tổ nói chỗ được và không được để ngài dõ:

Tổ A Nan Đà nói bài kệ:

Ông vừa nghe tổ A Nan Đà nói 24 câu kệ, ông liền giác ngộ được yếu chỉ Thiền tông, nên có trình với tổ A Nan Đà bài kệ sau:

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan