Kệ ngộ thiền của Tổ Thương Na Hòa Tu (sanakavasa)-Vị tổ thiền tông đời thứ ba


Tổ Thương Na Hòa Tu (sanakavasa). Sinh sau đức phật nhập niết bàn 60 năm, cha là Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da. Ở nước Ma Một La, dòng Tỳ Xa Da, 20 tuổi xuất gia tu theo đạo tiên ở núi Tuyết. Vì tu theo đạo tiên, ngài tu luyện nên có thần thông, khi gặp tổ A Nan, tổ hỏi:

-Ông tu có thần thông để làm gì?

Ngài kiêu hãnh đáp: -Tôi tu có thần thông để thiên hạ kính lể.

Tổ hỏi tiếp: -Thiên hạ kính lể để được cái gì?

Nghe tổ hỏi câu thứ 2, ngài thấy mình lạc vào chỗ khoe khoang, nên xuống giọng nói với tổ:

-Vậy ngài tu theo đạo Phật để được cái gi?

Tổ A Nan nói với ngài: -Ta tu theo đạo Phật không được cái gì cả mà chỉ để được trở về quê hương chân thật của mình thôi.

Nghe tổ A Nan nói không được gì, nên ngài xin tổ nói chỗ được và không được để ngài dõ:

Tổ A Nan đà ói bài kệ:

Nơi vật lý thế giới này

Tu hành mà được việc này việc kia

Tu theo vật lý phân chia

Chiều dương vui xướng, kìa là chiều âm.

Thần thông là của chiều âm

Ông tu mà được thần thông của mình

Tức còn luân chuyển tử sanh

Luân hồi sanh tử đua tranh làm gì?

Tâm mình thanh tịnh hằng tri

Luân hồi sanh tử làm chi được mình

Thiền thanh phật dạy rất linh

Không cần khổ sở mà mình về quê

Quê xưa chỉ 1 đường về

Niết Bàn thanh tịnh không hề dụng công

Thiền tông phổ khắp núi sông

Nhiều người giác ngộ thong dong rất nhiều.

Thiền tông phật dạy không nhiều

Ai mà nhận được những điều thiền tông

Vị đó là người có công

Dẫn mạch nguồn thiền của Phật Thích Ca.

Nếu ông mà đã nhận ra

Niết Bàn thanh tịnh Thích Ca lưu truyền

Tức ông là người đủ duyên

Sẽ được truyền thiền làm tổ tiếp theo

Ông vừa nghe tổ A Nan Đà nói 24 câu kệ, ông liền giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, nên có trình với tổ A Nan Đà bài kệ sau:

Cực khổ dụng công thiền

Để tìm việc linh thiêng

Linh thiêng là hư ảo

Hư ảo là luân hồi

Luân hồi là đường khổ

Đường khổ phải trầm luân

Thầy dạy con chỉ dừng

Lìa ngay đường đau khổ.

Tự nhiên hết trầm luân

Vừa nghe qua con mừng

Mừng vì biết đường khổ

Xin lạy thầy cám ơn

Không biết chi đền đáp

Kính xin thầy chấp nhận

Đệ tử nghe theo thầy

Nối tiếp pháp thiền tông

Phổ đi khắp núi sông

Của Thích Ca đã dạy

Hiện tại cám ơn thầy

Ngày xưa Đức Phật dạy

Xin lạy về núi Linh

Kính nguyện ơn trên Phật

Con xin chuyển pháp ngài

Thường còn nơi thế gian

Muôn người được bình an

Và biết đường giải thoát

Kính xin thầy chứng lòng

Na Hoa Tu kính nạy.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan