Kệ ngộ thiền của Tổ Tăng Xán


Nhờ thầy trị nghiệp cho con

Tại con tưởng tượng nên con bị lầm

Lầm này là của dương trần,

Ai ham vật lý dương trần kéo đi,

Hiểu được như vậy tức thì,

Không theo vật lý cái gì kéo ta,

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca,

Day nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi,

Linh Thứu Phật dạy chỉ thôi,

Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình,

Do vậy thày dạy nặng thinh

Luân hồi sinh tử mình đừng quan tâm,

Cứ việc lặng lẽ âm thầm,

Không màng thế sự âm thầm mà đi,

Rơi vào Bể tánh tức thì,

Những thứ vật lý cái gì cũng thông,

Thiền tông nhìn thấy mênh mông,

Cái gì cũng biết dù trong hay ngoài,

Nếu không biết phải đi khắp trần ai,

Dù cho lạy lục khẩn hoài uổng công,

Thiền tông thanh tịnh không mong,

Không cầu không khẩn đừng chông ra ngoài,

Thiền tông Đức Phật chỉ bày,

Chỉ cần thanh tịnh vào ngay Niết Bàn,

Thiền này Phật dạy dõ dàng

Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua,

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca,

Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi,

Thiền thanh phật dạy là thôi,

Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình

Lời phật dạy thật tuyệt linh

Luân hôi sinh tử mình đừng chạy theo,

Thiền tông cứ vậy mà theo,

Theo lời phật dạy đói nghèo đừng lo

Chỉ lo vật lý kéo vò,

Đưa vào sanh tử mình bò sao ra,

Thiền tông Đức Phật Thích Ca,

Các con dừng dứt tự da luân hồi,

Như Lai chỉ dạy vậy thôi

Không tìm không kiếm hết dồi tử sanh.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan