Kệ ngộ thiền của Tổ Phật Đà Nan Đề- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 8


Tổ Phật Đà Nan Đề: Sanh sau đức phật nhập Niết Bàn 287 năm, cha là Phật Cù Thiên, mẹ là Chí Phương Thu, nước Ca Ma La. Trên đầu ngài có cục thịt nổi lên, khi ngài vừa đi vào bóng tối, cục thịt ấy tự chiếu sáng. Ngài ít nói chuyện, thích chỗ vắng vẻ, thích sưu tầm những lời dạy của các đạo nhân, năm 14 tuổi nhân đi du xuân, ngài gặp tổ Bà Tu Mật, có thưa hỏi như sau:

Kính thưa thầy, ngài tu để được cái gì?

Tổi trả lời ngài: Ta tu để dược cái không tu.

Nghe tổ trả lời lạ quá nên ngài hỏi: Tu mà để được cái không tu là tu làm sao?

Tổ trả lời: Tức không dính mắc cái gì hết.

Ngài về trình thưa cùng cha mẹ xin theo tổ xuất gia, cha mẹ bằng lòng, theo tổ học 1 năm, một hôm ngài hỏi tổ:

Bạch tổ nhờ con theo tổ tu học cái không tu hôm nay con đã biết cái không tu ấy dồi.

Tổ bảo: Ông đừng lạm dụng lời người khác.

Ngài thưa: Con dõ dàng thường biết thì làm sao lạm dụng lời người khác chứ.

Tổ nói: Vậy ngươi nói chỗ thường biết xem có đúng không.

Ngài liền cháp tay thưa trình với tổ bằng 64 câu kệ:

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan