Kệ ngộ thiền của Tổ Phật Đà Nan Đề- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 8


Hôm qua con chỉ ngồi chơi

Tâm con thanh tịnh được rơi về nhà

Nhà con là chỗ hôm qua,

Thanh tịnh, vắng nặng nhìn xa vô cùng,

Tuần trước tổ dạy con dừng,

Luân hồi sinh tử con đừng ham mê

Nhờ vậy con dõ đường về

Nhà xưa quê cũ là quê Niết Bàn,

Về đó con được bình an

Luân hồi sinh tử không ràng buộc ta

Thầy dạy ý phật thích ca

Hễ ai nhận được vượt ra luân hồi.

Tu thiền thanh tịnh mà thôi,

Ai mà thanh tịnh nhận rồi tánh nghe,

Cái nghe không phải tánh nghe

Nếu nghe vật lý lên bè trầm luân.

Rơi vào phật tánh con mừng

Mừng vì sanh tử đã dừng với con

Vào đây chỉ biết hằng còn

Không sanh không tử không còn thứ chi.

Thiền tông thật là diệu kỳ

Rơi vào bể tánh cái chi cũng tường

Vào được không bị vấn vương

Những thứ vật lý, buồn thương không còn,

Thấy nghe thanh tịnh của con

Con phát ra tiếng, tiếng còn mãi vang

Vang mãi vượt cả trần gian

Khắp trong vũ trụ tiếng vang khó lường.

Tiếng nói khi ở trong vườn

Chỉ vài trăm thước hết đường để đi

Thầy dạy thiền tông diệu kỳ

Không dính không mắc cái chi cũng tường.

Hiện tại con hết vấn vương

Những thứ vật lý con thường rõ thông

Nhìn cảnh vật và núi sông

Những thứ duyên hợp, hợp xong tan lìa.

Thiền tông chỉ rõ thứ kia

Những thứ vật lý, xa lìa với con

Dầu vàng bằng núi bằng non

Đến khi tắt thở không còn thứ chi.

Thiền tông phật dạy con ghi

Khi là vật lý không chi phiền mình

Thiền tông không phải nặng thinh,

Mà thấy cứ thấy mình đừng bận chi.

Thiền tông thanh tịnh một khi

Chừng nào được hút qua thì màn trong,

Là về quê cũ đã xong

Vào trong Bể tánh là xong luân hồi.

Con trình chỗ nhận vậy thôi

Xin thầy chỉ dạy có lời nào sai!

Xin cho con dõ được ngay,

Chỗ con thấy biết có sai chỗ nào?

Nhờ thầy chỉ dạy trước sau

Nay con biết được đường vào vô sanh

Vào đây tuyệt diệu vô tranh,

Niết Bàn thanh tịnh không sanh luân hồi.

Con xin trình thầy vậy rồi

Xin thầy xác nhận những lời của con

Lòng con nhất quyết phải còn

Lần theo chánh pháp lòng con quyết làm.

Dù cho núi nở sông tràn

Cũng không lay chuyển lòng an phật truyền

Con xin phát đại thệ nguyền

Dù cho thân nát con nguyền không lay.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan