Kệ ngộ thiền của tổ Huệ Khả


Người đời vay trả, trả vay

Cứ vay và trả biết ngày nào xong,

Nhờ thầy nhắc khéo con không,

Không theo thế sự ở trong Niết Bàn,

Vào đây thấy được rõ ràng,

Tánh ý thanh tịnh rõ ràng tự nghe,

Nghe thấy thanh tịnh không che

Những thứ vật lý không đè được con.

Thì ra bể tánh chống không,

Không có vật chất ở trong Niết Bàn,

Không có vật chất rõ ràng,

Thấy nghe thông suốt không gàn thứ chi,

Thiền Tông quả thật diệu kỳ,

Không theo vật lý cái gì cũng thông,

Ngày xưa con cứ ngóng chông,

Mong sao thành Phật để xong luân hồi,

Năm tháng ngồi thiền để thôi,

Để thôi sanh tử luân hồi bỏ ta,

Hành thiền năm tháng đã qua,

Thì ra vô ích vì ta dại khờ.

Dại khờ vì hiểu vu vơ,

Dụng công quán tưởng là bờ trầm luân,

Vì vậy Đức Phật bảo dừng

Luân hồi sanh tử tức thì dừng ngay.

Nhờ con dám chặt cánh tay,

Để cầu giải thoát đức ngài dạy con,

Hôm nay thầy khéo dạy con

Chỉ hỏi rắn, ếch mà con về nguồn.

Về nguồn con thấy dõ luôn,

Ở trong thanh tịnh không buồn không vui,

Thanh tịnh không có cái tui,

Mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm,

Vào đây con chỉ âm thầm

Vì vậy vật lý cõi trần đứng yên,

Người nhìn thấy tưởng con điên,

Không nhúc, không nhích y như trời trồng,

Thầy biết con vậy đã xong,

Vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi,

Rơi vào Bể tánh thảnh thơi

Vì không vật chất thảnh thơi vô cùng

Đức Phật chỉ dạy tột cùng

Rơi vào Bể tánh là đây Niết Bàn,

Niết Bàn không truyện thế gian

Mà chỉ thấy biết muôn ngàn diệu linh,

Vào đây muốn có huyền linh,

Khi mình khỏi muốn huyền linh có liền,

Huyền linh bể tánh linh thiêng,

Không được thi thố trước người thế gian,

Chỗ này Phật dạy rõ ràng,

Khi ngộ thiền học không màng huyền linh,

Huyền linh sử dụng thì mình,

Bị dính bị mắc luân hồi kéo ngay.

Vào trong lục đạo thi tài,

Thi tài mà được thi hoài không thôi

Do vậy Đức Phật dạy thôi,

Luân hồi sanh tử hết dồi là xong.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan