Kệ ngộ thiền của Tổ Đề Đa Ca- Vị Tổ thiền tông đời thứ 5


Tiếng nghe sao lại lạ kỳ,

Bình thường nghe vậy, vậy thì mà thôi

Hôm nay làm việc không thôi

Rựa vừa súc cán ôi thôi nghe hoài.

Tiếng nghe đi khắp trần ai

Mà nghe nghe mãi, nghe hoài không thôi

Tánh nghe đến tận xa xôi,

Tiếng nghe vật lý mất rồi nơi ta.

À ra lời dạy thích ca

Chỉ rõ chân tánh, tánh ta như vầy

Thầy ôi con ngộ tại đây

Nhờ thầy chỉ dạy con đây tỏ tường.

Thì ra thầy đã mến thương

Tìm nhiều phương cách dạy tường thiền tông

Tánh nghe con nhận trong lòng

Không cần tìm kiếm mà xong luân hồi.

Thiền tông kỳ đặc thầy ôi

Không quán, không tưởng hết dồi trầm luân

Vì vậy Đức Phật dạy dừng

Hôm nay nhận được con mừng lắm thay,

Chuyện của sanh tử trần ai

Cứ để sanh tử con nay không màng

Tuy con đang sống thế gian

Sống với vọng tánh không màng trầm luân,

Con nay đã biết pháp dừng

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con

Thân tâm con hiện vẫn còn

Không dính vật lý mà còn tánh chân.

Ơn thầy con phát lòng nhân

Giúp cho con được vượt hơn luân hồi

Sao con đại phúc phật ôi,

Luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con.

Con nay nhất quyết lòng son

Giữ tâm thanh tịnh không còn luận tranh

Nhìn lên thấy tận trời xanh,

Xuyên suốt thấy biết không ranh mé ngằn.

Con nay đã nhận thường hằng

Tánh nghe, tánh thấy là hằng của con

Nhờ vậy con mới biết còn,

Phật tánh hiển lộ không còn tu chi.

Thiền tông con nhận tức thì

Trực nhận chân tánh y đây Niết Bàn

Nay con đã hết gian nan

Sống với chân tánh không màng chuyển luân,

Sự thật hôm nay con mừng,

Mừng vì sanh tử đã dừng với con

Con nay đã biết phật con

Là tánh thấy biết hằng còn và nghe.

Những thứ vọng tánh con nghe

Nghe trong vật lý cứ nghe riêng mình

Hai thứ mình đừng dính chung

Thứ nào riêng ấy dõ từng 2 nơi.

Biết vọng là tánh thảnh thơi,

Thấy nghe thanh tịnh là nơi Niết Bàn

Phật ơi con nhận rõ ràng,

Chứng cho đệ tử vượt đàng trầm luân.

Con nay thật sự con dừng

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con

Con nay ghi tạc lòng son

Kính xin Đức Phật nhận con lòng thành.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan