Kệ ngộ thiền của Tổ Đạo Tín


Đức Phật dậy đạo lạ kỳ,

Không cho thiền định cái chi không màng

Vò đầu tìm kiếm lang thang,

Cho rõ ẩn ý hiểu đàng Thiền tông,

Tháng trước con bị té sông,

Quần áo ướt mẹp con chông thấy người,

Người hỏi con sao lại cười.

Con thưa Đức Phật ngài xưa phật truyền,

Thiền tông Ca Diếp hiểu riêng

Cho nên Phật truyền làm tổ đầu tiên,

Bồ Đề nước Ấn đảo điên

Cho lên nguồn thiền phải chảy về Đông,

Đầu tiên vượt biển qua sông,

Cập theo nước Rồng lần đến Trung Hoa,

Ngài xưa Phật dạy thiền ra,

Ở cõi ta bà ai muốn thoát thân,

Chỉ tâm thanh tịnh không cần,

Không cần thiền định hay ngồi dụng công,

Thiền tông Phật dạy chữ không,

Không ngồi không đứng không chông Niết Bàn,

Té sông con thấy rõ ràng,

Không ướt tứ đại thấy an lạ lùng,

Con nhìn thấy mông lung,

Thật là xa thẳm lại lùng thầy ôi,

Bể tánh không có cái tôi,

Mà chỉ có thấy xa xôi vô cùng,

Nghe thấy thấu tận vô cùng

Không có biên giới vô cùng lạ thay,

Bể tánh con thấy có 2,

Một trong thanh tịnh chính ngay Niết Bàn,

Chỗ này con thấy rõ ràng

Hai trong vật lý dõ dàng trầm luân.

Vì vậy con nay hiểu dừng,

Đức Phật dạy dừng là dừng chuyển luân,

Chuyển luân mình tập được thuần,

Luân hồi sinh tử tức thời dừng ngay,

Con thấy thật dõ tướng ngài,

Tướng ngài xinh đẹp không xài chữ chi,

Chỉ nhìn tướng đẹp con ghi,

Ghi vào tánh biết không ghi được lời.

Ngài dạy con cố gắng thôi,

Luân hồi sanh tử dứt dồi với con,

Con xin ghi tạc lòng xon,

Đức Phật từ biệt không còn thấy chi.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan