Kệ ngộ thiền của tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA (BODHIDHARMA)

Âm vang vật lý xé tan,
Cái nghe vật lý chạy lang theo trần
Thầy đóng cái cửa cái ầm,
Tánh nghe thanh tịnh ầm ầm vang xa,

Thì ra lời dạy Thích Ca,
Ai nghe vật lý phải va luân hồi
Khi nghe thanh tịnh thì thôi,
Luân hồi nhiều kiếp lìa rồi với ta,

Rõ ràng lời dạy Thích Ca,
Ở nơi Linh Thứu hiện ra nơi này,
Con nhờ ân đức của thầy
Đóng của thật mạnh con đây ngộ thiền,

Thiền Tông thật sự linh thiêng
Mà phải nhận liền cho được tánh nghe,
Khi nghe phải thật sự nghe
Nghe trong thanh tịnh tự nghe tánh mình,

Người tu thanh tịnh chứng minh
Nghe bằng chân tánh là mình đúng nghe
Tiếng nghe không bị lấp che
Là trong Phật tánh, tánh nghe của mình,

Thiền tông phải được chứng minh,
Rơi vào Bể tánh tự mình biết thôi,
Người tu trình với thầy thôi,
Chỉ có vị ấy chứng lời của ta

Thiền Tông của Phật Thích Ca
Dạy lơi Linh Thứu nhận ra tánh mình,
Tánh tình kỳ đặc huyền linh,
Nghe được thông suốt tánh mình ngộ ra,

Ngộ ra lời dạy Thích Ca,
Sống với tánh ấy là ra luân hồi
Vào đây bị mất cái tôi,
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.

Thiền Tông quả thật diệu linh
Khi nghe thanh tịnh là mình rõ thông,
Không cần tìm kiếm dụng công,
Chỉ cần thanh tịnh tự trong lòng mình,

Tánh mình hết sức tuyệt linh,
Nhận được chân tánh tự mình biết thôi,
Vì vậy Phật dạy là thôi,
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình,

Hôm nay con kính xin trình
Con nhận căn tánh xin trình thầy thông,
Hiện tại con hết cầu mong,
Vì đã giác ngộ tánh không của thiền

Xin thầy chứng nhận con riêng
Đạt được pháp thiền của Phật Thích Ca
Từ nay con đã vượt qua,
Luân hồi sinh tử đã xa con rồi,

Cũng nhờ Đức Phật dạy thôi,
Trầm luân sinh tử đã rồi với con,
Con xin thệ nguyện lòng son,
Truyền môn thiền học luôn còn thế gian.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)


Tin Liên Quan