Kệ ngộ thiền của TỔ BÀ TU MẬT (vasumita)


Thánh nhân ôi hỡi thánh nhân

Danh từ hư rỗng không cần mà chi

Vật lý nghe thấy mà chi

Chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng không,

Thiền tông chỉ biết trong lòng

Luân hồi sinh tử là ông luân hồi

Tu thiền, đi, đứng, lằm, ngồi

Là theo vật lý bỏ rồi cho xong.

Thiền tông thầy nói lòng vòng,

Giúp người nhận được là xong luân hồi

Thiền tông đơn giản vậy thôi

Rơi vào Bể tánh hết dồi chuyển luân.

Phật xưa chỉ dạy chữ dừng

Hễ ai dừng được hết chưng luân hồi

Thầy ôi con đã ngộ dồi

Môn thiền thanh tịnh không ngồi mà an.

Lệ con sao mãi cứ tràn,

Nhìn thầy đứng đó lệ càng tuôn rơi

Nay con đã được thảnh thơi

Rơi vào bể tánh ôi thôi con mừng,

Mừng vì con đã được dừng

Luân hồi sanh tử con đừng chạy theo,

Tưởng rằng thiền học khó theo

Chỉ cần thanh tịnh không theo thứ gì.

Thiền tông thật sự diệu kỳ,

Rơi vào bể tánh cái chi cũng tường,

Nhìn lại nhân loại đáng thương

Cắm đầu mà lạy xin đường thoát thân,

Thì ra việc ấy không cần

Chỉ cần thanh tịnh không cần việc chi,

Thiền thanh trực nhận 1 khi,

Luân hồi nhiều kiếp làm chi được mình.

Thầy ôi con lạy và nhìn

Hình phật vĩ đại con nhìn không thôi

Bóng phật nay đã xa rồi

Pháp môn thiền học vào đời của con.

Con xin thệ với núi non

Pháp thiền thanh tịnh luôn còn thế gian

Nhiều người hết khổ bình an

Ngộ được thiền học là an muôn đời.

Thầy ôi, con lạy thầy dồi

Mà sao nước lệ không dời má con

Lệ con sao cứ lăn tròn

Nhưng lòng vui sướng không còn buồn chi,

Thiền tông không biết nói gì,

Nhìn về Linh thứu mà ghi trong lòng

Thưa Phật con truyền núi sông

Ai đó một lòng muốn nhận thiền tông.

Con xin thệ nguyện trong lòng

Truyền đi thiền học thì lòng mới vui

Truyền được thì con mới cười

Đáp đền Đức Phật con vui trong lòng.

Trước mặt thầy con kính mong

Xin thầy chứng giám lòng này mới yên,

Con kính trên đấng phật thiêng

Xin ngài chấp nhận con riêng lạy này.

Hôm nay con được như vầy

Cũng nhờ diệu thuật thầy đây lưu truyền

Thiền tông tuyệt diệu rất thiêng

Xin thầy kiểm nhận ngộ thiền của con.

Con xin nhất quyết lòng son

Phổ đi thiền học thường còn thế gian

Nhờ thiền con được bình an

Không còn luân chuyển vào an Niết Bàn.

Ngày xưa Phật dạy rõ ràng

Nơi kinh Diệu pháp chỉ đàng vượt qua

Lòng từ của Phật Thích Ca

Dạy môn thiền học vượt qua luân hồi.

Phật ôi con đã ngộ rồi

Niết Bàn sanh tử con thôi không tìm

Những ai có đủ phước duyên

Nhận được nguồn thiền là hết chuyển luân,

Ai muốn con nói chỉ dừng

Nhắc lời Phật dạy luân hồi dừng ngay

Thiền tông Đức Phật chỉ bày

Không theo vật lý vào ngay Niết Bàn,

Tâm mình đừng có lang thang

Chỉ cần thanh tịnh Niết Bàn hiện ra

Ngày xưa Đức Phật day ra

Nhiều người không chịu bỏ qua pháp này.

May mắn có 1 vị thầy

Nhận được thiền học Phật đây lưu truyền

Hôm nay con có đại duyên

Rơi vào Bể tánh linh thiêng vô cùng,

Vào đây mới thấy lạ lùng

Không có vật lý biết cùng khắp nơi

Ở trong Bể tánh thảnh thơi

Không sanh không tử không đời trầm luân

Bể tánh không cần phải dừng,

Cứ để như vậy vì đây Niết Bàn

Vào được thật sự bình an,

Là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi.

Ai vào trong ấy được rồi

Muốn giúp thiên hạ ở nơi dục trần

Dục trần là của người trần

Không dính không mắc góp phần dựng xây,

Thiền tông là của vị thầy

Được Phật truyền thiền để làm tổ sư

Tổ sư tâm phải như như,

Không dính, không mắc tổ sư dạy thiền.

Thiền tông Đức Phật dạy riêng

Người có bổn phận truyền thiền mà thôi,

Bình thường người muốn thiền thời

Phải tìm cho được người thời mật trao.

Mật trao thiền học là sao,

Là thiền thanh tịnh để vào nhà xưa

Thiền tông không nói sớm trưa

Chỉ cần thanh tịnh không ưa Niết Bàn.

Khi thấy bóng phủ của màn

Biết vượt qua được là an muôn đời

Thiền tông đơn giản vậy thôi

Luân hồi nhiều kiếp hết dồi tại đây,

Con xin kính lạy ơn thầy

Nhờ thầy diệu thuật con đây ngộ thiền

Con xin kính nguyện phật thiêng

Nguyện hứa truyền thiền thế hệ mai sau.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan