Kệ ngộ thiền của Tổ A Nan Đà


Đệ nghe tiếng gọi sư huynh
Nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài
Tiếng nghe đi khắp trần ai
Tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông.

Lòng đệ trống rỗng như không
Tất cả vật lý đệ không thấy gì
Thiền tông sao quá diệu kỳ
Tánh nghe thanh tịnh không chi dính mình.

Vì vậy đệ cứ lặng thinh
Để cho mặc tình vật lý trôi lăn
Bao năm đệ cứ lăng xăng
Đi tìm chân tánh lăn theo luân hồi.

Huynh ơi đệ đã ngộ rồi
Ngộ nghe thanh tịnh, luân hồi không theo
Thiền tông Bí mật nghe theo
Nghe mà thanh tịnh không theo luân hồi.

Tánh nghe thanh tịnh vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình
Đệ xin cám ơn sư huynh
Huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi.

Xưa kia đệ nghĩ xa xôi
Dụng công tìm kiếm luân hồi cứ theo
Huynh đưa đệ đến hiểm nghèo
Ép vào thanh tịnh đệ rơi về nguồn.

Rơi vào thanh tịnh lệ tuôn
Nhận ra những thứ không buồn chỉ vui
Đệ nay đã hết ngậm ngùi
Chỉ sống thanh tịnh và vui trong lòng.

Không cần cầu khẩn thần thông
Mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình
Chân thật cám ơn sư huynh
Phước đệ quá lớn nhận thời Thiền tông.

Phước lớn dù đầy núi sông
Cũng không sánh được Thiền tông Phật truyền
Nhìn lại đệ có đại duyên
Vì vậy Phật dạy truyền thiền cho em.

Hoa sen sáng rực hơn đèn
Trước kia không biết tìm sen tu thiền
Đệ nay hết đảo hết điên
Sư huynh truyền thiền làm Tổ thứ hai.

Hôm nay đệ nhận căn tai
Nhận được cười hoài như Di Lặc vui
Huynh ơi đệ rất vui tươi
Nhận được Tổ vị rất vui rất mừng.

Đệ xin truyền tiếp không ngừng
Để môn thiền học còn cùng thế gian
Như vậy đệ mới được an
Nghe lời Phật dạy gian nan cũng đành.

Pháp môn thiền học không tranh
Không tìm không kiếm không tranh được nào
Thiền tông vị trước truyền sau
Để môn thiền học không sao phai mờ.

Lòng đệ hiện tại bây giờ
Mong tìm được người để chờ truyền sang
Vị nào nhận được bình an
Ngộ được thiền học rõ ràng là thiêng.

Giúp người sau tiếp truyền thiền
Đáp đền Đức Phật đệ yên trong lòng
Lòng đệ mới được thong dong
Cũng nhờ huynh trưởng diệu xong thuật truyền.

Đệ nay nhớ lại lời thiêng
Phật bảo truyền thiền đệ Tổ thứ 2
Hôm nay đệ ngộ căn tai
Pháp thiền thanh tịnh còn hoài thế gian.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)


Tin Liên Quan