KỆ NGỘ THIỀN CỦA ÔNG ƯU BÀ TẮC BÍCH LỘC PHÁT THIÊN

Tưởng rằng phật tánh ở đâu

Dụng công mãnh liệt để tìm cầu

Hôm nay nghe Đức Thế Tôn dạy

Phật tánh chân thật chẳng ở đâu.

Trực nhận thấy, nghe là rất đúng

Tìm kiếm gặp phật là bỏ đi

Cám ơn Thế Tôn, ngài dạy bảo

Những lời tuyệt diệu quý hơn Châu.

Trần gian coi mãi mãi tìm cầu

Không ngờ phật tánh không cần đâu

Thấy nghe thanh tịnh là chính nó

Như lai đã dạy con không cầu.

(Trích trong quyển “Khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan