Kệ ngộ thiền của ngũ tổ Hoằng Nhẫn


TỔ HOẰNG NHẪN, sanh năm 602 tịch 675, thọ 73 tuổi. không có cha, mẹ là Châu Hoằng NHẪN, ở làng Châu Kỳ, huyện Quỳnh Mai, cuộc đời của ngài thật là bi thảm vì mẹ ngài không có chồng mà lại có chửa, nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, được tổ Đạo Tín đến nói với mẹ ngài như sau:

-Đúa trẻ trong bụng cô có duyên với phật pháp, vậy cô đến chùa Giác Thiền ở đây công quả và ở tại đây, ta sẽ nói với thầy trụ trì cất cho cô 1 cái am tranh ở gần chùa, khi cô sanh con ra ta sẽ no liệu cho nó hết, khi nó được 4 tuổi ta sẽ nhận nó về chùa của ta ở và nuôi cho nó lớn, được 6 tuổi ta sẽ cho nó học, khi học hết chương trình ta sẽ cho nó xuất gia.

Được 16 tuổi tổ Đạo Tín cho ngài xuất gia, tổ tận tình dạy cho ngài những bí mật thiền tông, ngài được 20 tuổi, tổ Đạo Tín hỏi ngài, con còn nhớ những gì mà con đã nói với ta cách nay 20 năm trước không?

Ngài thưa: Con còn nhớ không sai 1 nét nào và ngài nói chuyện đã qua 20 năm trước:

Kiếp trước con là đệ tử tên Chung Châu Xa, con có đến chùa Cảnh Thiền ở huyện này, nghe tổ dạy pháp môn Thiền tông, con đã đạt được bí mật thiền tông.

Tổ nói với con:

Nếu tổ đồng ý truyền bí mật thiền tông lại cho con, con có cách làm cho tuổi của con nhỏ lại, vì lúc này con đã 80 tuổi dồi.

Tổ liền đồng ý, nên con có đến mẹ Châu Bích Ngọc đang giặt quần áo bên dòng suối, con hỏi mẹ:

-Thưa cô, xin phép cô cho tôi ở nhà cô được không?

Mẹ châu trả lời:

-Việc ở nhờ nhà, cụ lên hỏi ba mẹ con.

Con hỏi mẹ châu: Chỉ cần cô đồng ý là được.

Mẹ châu đồng ý nên con vào xâu trong hang núi đập đầu vào đá chết, và liền ẩn vào trong thai mẹ châu, làm mẹ châu khổ sở vô cùng.

Tổ Đạo Tín nghe ngài kể đến đây, biết ngài còn nhớ chuyện xưa kia, nên tổ nói:

Ta đã dạy cho con những yếu lý của Thiền tông vậy, con có nhận được gì không?

Ngài trình 24 câu kệ:

 

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan