Kệ ngộ thiền của lục Tổ Huệ Năng


Kim cang phật dạy rõ ràng,

Không dính không mắc rõ ràng tánh xưa,

Kim cang phật dạy sớm trưa

Lúc nào cũng biết là xưa của mình,

Kim cang phật dạy nặng thinh

Cứ thấy thanh tịnh là mình hết luân,

Con nghe người tụng con dừng

Rơi vào bể tánh không mừng không vui,

Trình thầy phật tánh của tui,

Không thể tả được không vui không buồn,

Con nghe người tụng con luôn

Sống trong thanh tịnh con luôn giữ lòng

Qua đèo vượt suối lội sông

Hôm nay đến được lòng con rất mừng

Thầy hỏi lệ con lại dưng,

Trước kia phật tánh con từng nhận ra,

Hôm nay thầy bảo nói ra

Phật tánh thanh tịnh không ra chữ lời,

Con trình với thầy vậy thôi,

Xin thầy thông cảm hết dồi biết chi.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan