Kệ ngộ thiền của cụ Thường Pháp Tín

Cụ THƯỜNG PHÁP TÍN trình:

Đời con diễm phúc lắm thay

Một lời Đức Phật vào ngay Niết Bàn

Sa la rừng tốt bình an

Những lời châu ngọc dứt ngang luân hồi

Tu hành khổ não nên thôi

Sống với tánh biết luân hồi màng chi

Phật ngôn con nhận tức thì

Niết Bàn sanh tử con thôi không tìm.

Lệ rơi từ tận con tim

Tuôn ra những thứ con tìm xưa nay

Sa la nhờ phật chỉ bày

Tâm con thanh tịnh vào ngay Niết Bàn.

Và cụ trình 4 câu kệ nữa:

  1. Lời dạy thế tôn rất cao sâu
  2. Tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu
  3. Nay con nghe được thế tôn dạy
  4. Đã nhận phật tánh thật nhiệm mầu.

Đức Phật khen và ấn chứng cho cụ 16 câu kệ:

Xưa nay cụ mãi kiếm tìm

Niết Bàn thanh tịnh kiếm tìm mà chi

Biết nó thanh tịnh tức thì

Rơi vào bể tánh nơi đây cội nguồn.

Như lai dạy rõ cụ rằng

Niết Bàn thanh tịnh ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Niết Bàn tìm được phải là bỏ đi

Chi bằng trực nhận tức thì

Không quán không tưởng, biết thì quý thay

Trên đời có 1 không 2

Niết Bàn thanh tịnh ở ngay nơi mình

Đọc xong Đức Phật nói với cụ: Hôm nay lời nguyện của Như Lai đã trọn vẹn, thôi cụ hãy lui ra để cho người khác hỏi tiếp.

Cụ thường Pháp Tín hết sức vui mừng và đảnh lễ.

(Trích quyển “khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)


Tin Liên Quan