Kệ ngộ thiền của cụ Thường Pháp Tín

Và cụ trình 4 câu kệ nữa:

  • Lời dạy Thế tôn rất cao sâu
  • Tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu
  • Nay con nghe được Thế tôn dạy
  • Đã nhận Phật tánh thật nhiệm mầu.

Đức Phật khen và ấn chứng cho cụ 16 câu kệ:

 

Đọc xong Đức Phật nói với cụ: Hôm nay lời nguyện của Như Lai đã trọn vẹn, thôi cụ hãy lui ra để cho người khác hỏi tiếp.

Cụ thường Pháp Tín hết sức vui mừng và đảnh lễ.

kế toán doanh nghip

(Trích quyển “khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)


Tin Liên Quan