Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Ông A La Luật hỏi câu sau cùng:
Kính bạch đức thế tôn : thế tôn dạy chúng con tu thanh tịnh thuốc lá xì gà mini thiền là để trở về nguồn cội của chính mình. Trong kinh diệu pháp liên hoa, đức thế tôn có dạy: khi thọ dụng bữa cơm phải biết hồi hướng công đức và phước đức của chính mình về ngôi vị phật của chính mình. Phần tu sĩ như chúng con đã hiểu và thực hiện, còn các vị ưu bà tắc ưu bà di cũng như những tu sĩ và cư sĩ các đời sau, nếu có vị nào tu https://tungshop.com/xi-ga/xi-ga-mini/ pháp môn thanh tịnh thiền họ phải hồi hướng như thế nào, để được trở về ngôi vị phật của chính họ, kính xin đức thế tôn dạy chúng con?
Đức phật dạy ông A La Luật:
Này ông A La Luật: câu hỏi của ông rất phải, đối với người không tu pháp môn thanh tịnh thiền, nghe rất bình thường, còn những người tu pháp môn thanh tịnh thiền này phải hiểu biết tận tường thì mới chỉnh đúng đường về phật quả của chính mình được.
Ông hãy nắng nghe, còn riêng ông A Nan Đà phải nhớ rõ, để sau này các đệ tử lớn của Như Lai kiết tập kinh điển, ông nói lại nời dạy của Như Lai về phần kỉnh nguộn này, để truyền lại cho hậu thế:
Sau đây là lời kỉnh nguyện của người tu sĩ hay cư sĩ tu thanh tịnh thiền, trước khi dùng cơm phải kỉnh nguyện như sau:
Nam mô mười phương chư phật
Kính trình các ngài
Đây là thức ăn thanh tịnh của con
Trước khi con hưởng thụ
Kính xin cúng dường 10 phương chư phật
Kính xin các ngài hưởng dụng và chứng minh cho con:
-Trước hết xin hồi hướng công đức, phước đức từ vô lượng kiếp đến nay về quả phật của con.
Sau xin sám hối những nỗi lầm mà từ ngàn xưa đến nay con đã gây ra ở thế giới này.
-Cám ơn cốc loại thu hút khí trời khắp trong hành tinh này để có hình thể nuôi con
Cám ơn những người: thương mại, gieo chồng và nấu nướng cho con hưởng dụng. con xin hồi hướng công đức và phước đức cho những vị ấy. Kính xin mười phương chư phật chứng minh cho con. Mô phật.
Đức phật dạy kĩ thêm:
Khi đọc thầm lời thỉnh nguyện nói trên, các ông phải niệm bằng tâm thanh tịnh, rỗng nặng và hằng sáng suốt, không được phát ra tiếng bên ngoài. Nhờ thân tâm thanh tịnh sáng suốt của của các ông và thanh tịnh trong vũ trụ này, hai thứ hòa cùng nhau, tạo thành thanh tịnh diệu kỳ nhờ đó mà đường về ngôi vị phật của người tu thanh tịnh thiền đã được thiết lập. cũng từ ngày giờ đầu tiên này người tu pháp môn thanh tịnh thiền này được sự bảo vệ của 10 phương chư phật và thần Kim Cang, cũng từ lần kỉnh nguộn đầu tiên này: ma vương không làm gì được người tu thanh tịnh thiền. cũng từ lời kỉnh nguyên đầu tiên này người tu bắt đầu có được 1 cuộc sống mới và được mang danh là 1 phật tử chân chánh, cũng có nghĩa hạt giống phật bắt đầu lảy nở. cho đến khi nào về đến quê hương phật của mình mới thôi, tức được trở về bể tánh thanh tịnh phật tánh, cũng gọi là phật giới.
Tất cả những vị có mặt ai ai cũng cảm động và nói:
Chúng con chưa từng được nghe lời dạy của đức thế tôn dành mạch và diệu kỳ như hôm nay, ai ai cũng khóc.
Ngài A La Luật và tất cả những vị có mặt hết sức vui mừng lễ đức phật ông A La Luật nui về chỗ cũ.

(Trích trong quyển “khai thị thiền tông”- Nhà xuất bản tôn giáo Hà nội).

Tin Liên Quan