HÌNH THÀNH VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI?

Ông Cư sỹ Lễ Trân Châu, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kinh bạch Đức Thế Tôn: Con nghe các vị Tỳ kheo trình thưa hỏi Đức Thế Tôn, con đã lãnh hội được những lời của Đức Thế Tôn dạy, nhưng còn một thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con:

– Khi người chết họ phải đi theo tổng nghiệp của họ mà thọ mạng nơi khác. Phước Dương thì lên các cõi Trời hay nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Còn phước Âm thì được làm Thần hay làm người giàu sang phú qúi nơi thế giới này. Còn làm Ác thì phải đi trả quả xấu. Tu theo đạo của Đức Thế Tôn mà đi lừa người thì bị làm Hoa báo. Vậy, khi con người vừa chết, khối nghiệp mà con người tạo ra nó đi đâu và như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức phật dạy: ông và những người có mặt tại đây hiểu rõ:

Một con người khi bị chết, bắt buộc phải luân chuyển theo qui luật luân hồi nơi trái đất này cũng như trong tam giới này, ngoại trừ người Giác ngộ và Giải thoát, tất cả phải luân hồi như sau:

*Một: Người mang khối nghiệp Dương được vãng sanh lên các cõi Trời hay nước Tịnh Độ để hưởng phước do người đó tạo ra.

(Khối nghiệp này gọi là “Tài sản nghiệp phước Dương” do người đó tự tạo ra. Giống như ở thế giới này, con người tạo ra tiền vậy. Số tiền này gọi là “Nghiệp phước đi”, mà trong đạo của Như Lai gọi là “Nghiệp phước Vãng sanh”).

*Hai: Người có khối nghiệp phước Dương này, phải có lòng ham muốn tột cùng đến nơi nào mà người đó ham muốn.

(Phần ham muốn này chính là “Lực đẩy” đi đến nơi mình ham muốn).

Người có nghiệp phước Dương này tuần tự như sau: Ví dụ: Người có một khối nghiệp phước Dương

thật to, mà muốn Vãng sanh đến cõi trời Vô Sắc để

hưởng phước thanh tịnh, thì người này được:

1/- Điện từ Âm Dương thôi duy trì sắc thân người này, sắc thân của người này từ từ tan rã ra.

2/- Vỏ bọc tánh người bằng điện từ Âm Dương của người đó, nó cũng tan rã ra theo để hòa nhập vào điện từ Âm Dương nơi trái đất này.

3/- Trong vỏ bọc tánh người của người này. Suốt cuộc đời của họ, họ đã huân vào trong Tàng thức của họ một khối nghiệp phước đức Dương. Khi vỏ bọc tánh người vừa thôi ôm khối nghiệp phước Dương này, thì khối nghiệp phước Dương này, tự động bay lên và bay ra tận cùng của vành Tam giới, được hút vào hành tinh Vô Sắc. Khối nghiệp thiện Dương này được gọi là “Trung Ấm Thân Dương” đó.

4/- Nếu người nào đã tạo ra được khối nghiệp Dương mà ham muốn:

Vào nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống, thì được hút vào đây.

Vào cõi trời Hữu Sắc, thì được hút vào đây. Vào cõi trời Thượng Đế, thì được hút vào đây. V.v…

* Còn người nào tạo ra khối nghiệp Âm, ham muốn:

– Làm Thần, thì được hút vào loài Thần.

* Làm người giàu sang, thì được toại nguyện.

* Còn gây trọng tội, thì trực chỉ xuống Địa ngục.

* Còn người không làm thiện cũng không làm ác, không tin bất cứ thứ gì, chỉ biết thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ, thì mãi mãi luân hồi trong dòng tộc để trả nhân quả nhẹ với nhau.

Đây là qui luật luân hồi nơi trái đất này, mà con người là chủ động 2 phần:

– Một là tạo nghiệp.

– Hai là ham muốn. Để luân chuyển đi.

Ông Cư sỹ Lễ Trân Châu lại trình thưa hỏi Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Thân tứ đại con người hình thành thì con biết, còn hình thành vỏ bọc tánh người như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức phật dạy:

– Hình thành vỏ bọc tánh người như sau:

Khi tinh Nam noãn Nữ hút cứng với nhau và chuyển động để kết thành là một khối thật nhỏ gọi đầu tiên của thai nhi. Thai nhi vừa hình thành và chuyển động, khi bắt đầu chuyển động nó cuốn theo dòng điện từ Âm Dương thành một cái vỏ bọc. Khi cái vỏ bọc này chuyển động nó có lực hút rất mạnh, kéo Phật tánh nào lại gần cái vỏ bọc này, hoặc Trung ấm thân nào đến gần, đây là cái vỏ bọc của tánh người đó.

Ông Cư sỹ Lễ Trân Châu nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cám ơn Đức Phật lễ tạ rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan