Hằng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền vậy con phải tu làm sao?

Ông ưu bà tắc Triền Phương Thanh:

Từ chỗ ngồi đứng dạy, ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay kính trình Đức Phật:

-Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn, con đã nắm vững. Hằng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền vậy con phải tu làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy con, con xin cám ơn Đức Thế Tôn?

Đức Phật dạy: Học kế toán thuế miễn phí

-Này ông Triền Phương Thanh: ông hành nghề buôn bán TungShop mà tu thanh tịnh thiền thì việc làm hằng ngày phải như sau:

-Cứ Lo việc buôn bán của mình,

-Tâm ông lúc nào https://tungshop.com/ cũng thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri.

Ông hãy lấy câu đừng chấp ngã làm kim chỉ nam, như:

-Việc người khác ông đừng nên xen vào.

-Đừng cho pháp môn mình tu là cao hơn hết.

-Không rủ người khác tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này, vì sao vậy?

+Vì mỗi người sanh ra nơi thế giới này đều có tổng nghiệp riêng của họ. Tuy nhiên nếu có ai hỏi, thì ông nói cho người hỏi nghe, nhưng ông phải dè dặt. Nếu họ thích tìm cách giúp họ, còn họ có ý gì khác thì thôi.

Ông Triền phương Thanh thưa hỏi tiếp: sách phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kính bạch Đức Thế Tôn, màn trong suốt của hải triều âm, con tập thanh tịnh hoài, sao con không nhìn thấy được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông Triền Phương Thanh, màn trong suốt mà ông muốn nhìn thấy, nếu ông có công đức thật lớn thì dễ dàng nhìn thấy, còn ông không có công đức thì khó mà nhìn thấy được.

Như Lai dạy ông: việc thấy được màn trong suốt không quan trọng. vì sao vậy?

Như Lai đưa ra ví dụ sau ông sẽ rõ:

-Hiện ông đang mù mắt, mà ông muốn nhìn núi sông hồ, thì làm sao ông nhìn thấy được. Ông phải biết mình đang bị mù mắt, hiện đang nhờ vị thầy thuốc trị bệnh mù mắt cho ông. Vị thầy ấy bảo ông làm gì thì ông cứ làm, khi nào sáng mắt, mặc tình mà ngắm núi sông hồ.

Như Lai dạy thêm cho ông rõ:

Khi ông chưa vào được trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, mà ông muốn thấy màn trong suốt, ông vừa khởi niệm muốn, là cái màn vô minh xuất hiện ra liền, thì làm sao ông thấy được. Vệc làm thiết thực của người tu thanh tịnh thiền chỉ có 2 việc chính:

-Phải học cho thật rõ pháp môn thanh tịnh thiền này.

-Giúp cho nhiều người hiểu để mình có công đức.

Khi mình được khối công đức lớn rồi, không cần mong thấy và biết, cũng tự nhiên thấy và biết.

Ông ưu tắc Triền Phương Thanh nghe Đức Phật dạy xong các câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lạy tá Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan