Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

PHẦN 3: Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc:
Cõi trời này cấu tạo bằng điện từ âm dương, không mầu săc, rất thanh tịnh. Do đó sự sống ở cõi trời này cũng rất thanh tịnh. nên gọi là cõi trời Vô Sắc. Gồm 11 hành tinh :
1.TRỜI VÔ LƯỢNG NGHIÊM SỨC
2.TRỜI NGHIÊM SỨC QUẢ THIỆT
3.TRỜI VÔ TƯỞNG
4.TRỜI VÔ PHIỀN
5.TRỜI VÔ NHIỆT.
6TRỜI THIỆN KIẾN
7.TRỜI THIỆN HIỆN
8.TRỜI SẮC CỨU CÁNH
9.TRỜI MA HÊ THỦ LA
10.TRỜI PHI PHI TƯỞNG
11.TRỜI PHI PHI TƯỞNG XỨ.
Vị cai quản cõi trời này gọi là “chúa trời vô sắc”, người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ. Vị nào cũng mang Tánh trời cả. Tánh trời của họ cũng cấu tạo bằng điện từ âm dương không mầu sắc. Việc làm của cõi trời này như sau:
-Trời nam và trời nữ có bổn phận giao hợp với nhau để sinh ra trời con, để tiếp nhận Trung Ấm Thân từ loài người vãng sanh đến. Chứa trong Trung Ấm Thân này là vỏ bọc của tánh Phật.
Trung Ấm Thân của con người làm gì mà được vãng sanh đến đây? Vì Trung Ấm Thân khi còn sống ở thế giới loài người thích làm 3 việc như sau:
+Thích làm phước thiện thật nhiều.
+Mơ tưởng thích sống nơi thanh tịnh.
+Ngồi thiền ép cho tâm vật lí được thanh tịnh
Ở thế giới loài người ai thích sống nơi thanh tịnh thì thực hành 3 phần nói trên. Tức tự tạo ra làn sóng nghiệp thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, thì được làn sóng nghiệp do mình tự tạo ra đó, nó tự động hút đưa mình đến cõi trời Vô Sắc này.
Một vị ở cõi trời vô Sắc này được sinh ra như sau:
Trung Ấm thân mang vỏ bọc tánh phật, khối nghiệp thiện, khối nghiệp thích thanh tịnh, đến với cõi trời Vô Sắc này. Đầu tiên phải tìm đến trời nam và trời nữ đang quan hệ, vào tử cung của trời nữ ngủ trong đó, để không thấy nghe, nói, biết nữa. Đúng 900 năm, 10 ngàn ngày, được sinh ra là 1 vị trời con và dần dần lớn lên theo chu kì thành, trụ, hoại, diệt của nhân quả luân hồi.
Vị trời con sống nơi cõi trời vô Sắc này có 4 việc làm như sau:
– Tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này.
– Dụng công tọa thiền để hưởng cái an vui kì diệu do mình dụng công tọa thiền mà có.
– Ăn uống là trái cây hoa lá, và nước sẵn có trong hành tinh Vô Sắc này
– Trời nam và trời nữ giao hợp với nhau để sinh ra trời con.
Tuổi thọ của loài trời Vô Sắc này là 100 ngàn năm so với địa cầu này. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống nơi thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác.

Trích trong quyển “sách trắng thiền tông” – NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan