Đức vua Trần Nhân Tông dạy về Đền, Đình, Lăng, Miếu

1- Đền:
 Thờ những vị Anh Hùng dân tộc, để cho toàn dân đến chiêm ngưỡng, nhớ ơn và học gương hạnh của các Ngài, là Chánh Tín. Còn Mê Tín, là lạy các Ngài, tưởng rằng các Ngài là Thần linh.
2- Đình: 
Nơi thờ Hồn Thiêng Sông Núi, hay những người có công trận lớn với địa phương. Đến với các Ngài, chúng ta nhớ ơn và noi theo việc làm đúng của cái Ngài  là Chánh Tín, còn lạy và cầu xin các Ngài là Mê Tín.
3- Lăng: 
Nơi an nghỉ của những vị vua hay những vị có công trận thật lớn với quốc gia. Chúng ta chỉ đến viếng các Ngài, bằng cái Tâm ngưỡn mộ là Chánh Tím, còn lạy và cầu xin là Mê Tín.
4- Miếu:
 Nơi thờ những vị quan có chức vụ lớn trong quốc gia, hay những người dân bình thường mà cũng mà có công trận lớn với địa phương, đến để kính viếng là Chánh Tín, còn lạy và câu xin là Mê Tín.
    Thái tử Trần Anh Tông nghe Phụ Vương giải thích quá rõ ràng, hết sức vui mừng và cám ơn Phụ Vương.
     Đức vua Trần Nhân Tông nói:
    – Trước khi Trẫm hành lễ truyền ngôi vua lại cho Thái tử Trần Anh Tông. Vậy, tất cả những vị có mặt hôm nay, ai có thắc điều chi về giữ nước cũng như tín ngưỡng xin mời hỏi, Trẫm giải đáp rõ ràng cho, khi Trẫm đã lên núi Trúc Lâm Yên Tử ở rồi, quí vị có thắc điều chi không ai giải đáp. Đặc biệt, quí cụ là người cao tuổi, khó mà lên trên núi được.

(Trích trong quyển “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách trị nước, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất”- Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tin Liên Quan