Đức vua Trần Nhân Tông day chánh tín và mê tín cho cụ Lý Trung Kiên

Cụ Lý Trung Kiên, 78 tuổi, ở Quốc Oai hỏi:

Thưa Đức vua kính mến, bảo vệ quốc gia Ngài đã làm tròn, đó là việc làm của Ngài đối với quốc gia và dân tộc. Chúng tôi nghe ngài đạt được bí mật thiền tông và hằng sống với tánh phật thanh tịnh của chính ngài. Vậy kính xin Ngài dạy chúng tôi về tín ngưỡng, thế nào là mê tín? thế nào là chánh tín?

Kính xin cảm ơn Đức vua.

Đức vua Trần Nhân Tông trả lời cụ Lý Trung Kiên:

-Mê tín là như sau: Cầu người khác cho tiền và của mình là mê tín.

-Còn chánh tín: Cụ đến những nơi thờ phượng, để nhớ ơn và chiêm ngưỡng đức hạnh của người đó là chánh tín.

Cụ Lý Trung Kiên hỏi tiếp:

-Hiện nay nhiều người cầu thần thánh hay ai đó là mê tín hết sao?

Đức vua Trần Nhân Tông giải thích:

-Trẫm thấy rất rõ và hiểu biết tường tận, việc cầu xin thần thánh hay ai đó, những người này tưởng tượng ra đó thôi. Tuy thần ở chung trong trái đất này, nhưng tần số của thần khác hẳn với tần số âm dương của loài người, nên không sống chung được. Tuy nhiên thần có phước đức vô lượng, thần này làm được những việc sau đây:

Nếu có phước đức tầm cỡ quốc tế thì thần này làm được 2 việc sau:

1.Mượn sác những người ham mê tín dị đoan để thần ta muốn sưng gì cũng được, thậm chí thần ta nói mình tạo ra càn khôn vũ trụ và loài người, để lấy danh với những người ngu khờ.

2.Người nào lạy thần ta, thần ta ban phước.

Còn những thần ít phước thì mượn sác làm những việc nhỏ hơn như:

-Tự sưng mình là ông thần này ông thánh kia để lập ra nhóm này nhóm nọ, để có ý đồ riêng.

Cụ Lý Trung Kiên lại hỏi:

Kính thưa Đức vua, Đức vui dạy, nơi thế giới này là sống theo nhân quả của mỗi người. Vậy kính xin đức vua dạy rõ cho chúng tôi về nhân quả nơi thế giới này?

Đức vua dạy:

-Nơi thế giới này là do điện từ âm dương cuốn hút và luân chuyển nên sinh ra nhân duyên và nhân quả, bất cứ ai sống nơi trái đất này, phải sống theo quy luật của nó, không ai sống ngoài vòng của nó được, đây là cốt lõi của thế giới này vậy.

Trẫm nói cho cụ rõ:

-Tất cả những hiện tượng xảy ra nơi thế giới này là biến chuyển của vật lý âm dương không có ai làm ra cả. Tuy nhiên ở thế giới vật lý này, người giàu có thế bố thí cho người khác được. Người đứng ra bố thì này là họ có mục đích riêng của họ.

-Còn người sống ở cõi trời hay cõi khác, họ không đến thế giới này được.

Ví dụ họ bị nghiệp quả làm dân cõi trời, thì họ phải ở cõi đó, không đến cõi khác được. Thức tế là loài người, không thể sống chung với loài cá được.

Cụ Lý Trung Kiên hết sức vui mừng và cám ơn Đức vua.

(Trích trong quyển “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách trị nước, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan