Đức vua Trần Nhân Tông dạy chánh tín, mê tín, giác ngộ, giải thoát

PHẦN III:

Vào chương trình hỏi.

Thái tử Trần Anh Tông đứng lên trình với Phụ vương:

– Kính thưa Phụ vương, để con có kiến thức điều hành quốc gia Đại Việt, kính xin Phụ vương, cho con hỏi một số câu.

Kính xin Phụ vương dạy con?

Quốc vương Trần Nhân Tông nói:

– Con cứ tự do trình hỏi Phụ vương sẽ dạy cho.

* Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ nhất:

– Kính thưa Phụ vương:

Một: Thế nào là mê tín? Hai: Thế nào là chánh tín? Ba: Thế nào là dị đoan? Bốn: Phải làm sao giác ngộ? Năm: Phải làm sao giải thoát? Sáu: Viện chủ là nói danh của vị nào. Con sang nước Trung Hoa và nước Phù Tang, có Thầy xưng với con là Viện chủ tiếp con.

Kính xin Phụ vương dạy con?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ nhất:

– Này Thái tử Trần Anh Tông:

Một: Mê tín: Tức tin sai sự thật, như:

* Cầu xin Đức Phật cho phước là mê tín!

Vì sao? Vì Đức Phật đâu có phước mà cho.

* Cầu xin ông Trời cho phước là mê tín!

Vì sao? Vì ông Trời đâu có ở thế giới loài người, mà ban phước, xin ông Trời ban phước, là mê tín!

* Cầu xin ông Thần cho phước, là mê tín!

Vì sao? Vì ông Thần cũng đâu có phước mà cho, xin ông Thần ban phước, là mê tín!

* Xin Cô Hồn cho phước là mê tín!

Vì sao? Vì Cô Hồn còn đi xin thức ăn của con người, có phước đâu mà cho con người, xin Cô Hồn cho phước, là mê tín!

Hai: Chánh tín là tin đúng sự thật, như:

* Người đến chùa lễ Phật, để nhớ ơn Đức Phật dạy cho loài người biết 6 pháp môn tu, ai muốn tu theo pháp môn nào tùy ý, đây gọi là chánh tín.

Ba: Dị đoan: Làm những việc kỳ cục, quái dị, như:

* Giết trâu, bò, heo, dê, để tế Thần.

– Người dân Đại Việt có trí sáng suốt không làm những chuyện kỳ quái này.

Bốn: Muốn giác ngộ: Tìm học hỏi những vị biết sự thật về: Con người. Vạn vật. Trái đất. Luân hồi. Nhân quả và nhiệm vụ loài Thần. V.v…,họ sẽ dạy cho.

Năm: Giải thoát: Tìm những vị biết công thức trở về Phật giới, họ dạy cho.

Sáu: Viện chủ, có 2 nơi sau đây gọi:

1/- Người đứng ra xây dựng và quản lý chùa Thiền tông, dạy giác ngộ giải thoát, vị này được gọi là Viện chủ. Danh từ Viện chủ này, phải đợi Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông được công bố ra, danh từ Viện chủ mới có. Còn Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông chưa được công bố ra. Danh từ Viện chủ này, không ai được quyền sử dụng.

2/- Ờ nước Trung Hoa và nước Phù Tang. Danh từ Viện chủ có 2 nơi gọi:

Một: Trưởng môn phái Võ Lâm. Người Trung Hoa họ gọi là Viện chủ.

Hai: Trưởng đền thờ các Anh Hùng Dân Tộc của nước họ, cũng được gọi là Viện chủ.

* Còn các Thầy đứng ra xây chùa tu hành, có chứng có đắc, gọi là chùa vật lý. Vị Trưởng chùa này kêu gọi bá tánh đóng góp tiền và vật liệu xây dựng, được danh gọi như sau:

1- Xây chùa ngồi tu thiền, gọi là Thầy chủ chùa Thiền.

2- Xây chùa giảng đạo, gọi là Thầy chủ chùa Bát Nhã.

3- Xây chùa niệm Phật, gọi là Thầy chủ chùa Tịnh Độ.

4- Xây chùa niệm Chú, gọi là Thầy chủ chùa Mật Chú.

Chùa này, Thầy nào được Thầy chủ chùa di chúc được quyền thừa kế. Nếu không có di chúc, tự quý Thầy bầu chọn ra vị Thầy thừa kế, gọi là Thầy Trụ trì chùa. Tức vị Thầy giữ chùa

* Còn người bình thường, tự bỏ tiền đứng ra xây chùa, được gọi là ông hay bà chủ chùa. Tổ chức tu theo pháp môn nào như nói trên, được gọi chủ chùa pháp môn đó. Con cháu được quyền thừa kế. Triều đình phải ban hành ra điều lệ này, để Quan chức địa phượng thực hiện.

Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ 2:

– Kính xin Phụ vương dạy rõ con:

Nhiệm vụ của Đức Phật.

Nhiệm vụ của loài Trời.

Nhiệm vụ của loài Cô Hồn.

Kính xin Phụ vương dạy con?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 2:

– Này Thái tử Trần Anh Tông:

Nhiệm vụ của Đức Phật lập ra đạo Giải Thoát, người nào muốn giải thoát, nương theo đó tu tập.

Nhiệm vụ của loài Trời chia ra làm 3 nơi:

– Một: Loài Trời Vô Sắc: Chuyên hưởng nghiệp phước đức Dương, ở các hành tinh Vô Sắc, trong cảnh thanh tịnh.

– Hai: Loài Trời Hữu Sắc: Chuyên hưởng nghiệp phước đức Dương, ở các hành tinh Hữu Sắc rất vui tươi.

– Ba: Loài Trời Dục Giới: Chuyên hưởng nghiệp phước đức Dương, ở các hành tinh Dục Giới, chia ra làm 3 nơi:

Trời Tứ Thiên Vương: Chuyên điều hành các hành tinh trong tam giới.

Trời Dục Giới: Chuyên hưởng nghiệp phước Đức Dương rất mạnh.

Trời Thượng Đế: Chuyên hưởng nghiệp phước Đức Dương rất mạnh, nhưng trong cảnh thật trang nghiêm.

Nhiệm vụ của loài Cô Hồn:
A. Ở ngoài đường phố: Giành giựt thực phẩm của con người cúng.
B. Ở các Miểu: Nhận thực phẩm cúng, của những người thương Cô Hồn.

Trích quyển “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này”- NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan