Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật

Sau cùng Thái tử Trần Anh Tông đứng ra thưa hỏi phụ vương:

-Kính thưa phụ vương để kết thúc buổi vấn đáp ngày hôm nay, phụ vương dạy con về căn bản đạo Phật?

Kính xin phụ vương dạy con!

kế toán doanh nghiệp

Đức vua Trần Nhân Tông dạy:

-Này thái tử Trần Anh Tông, về căn bản của đạo Phật có 3 phần:

Một:

Đức Phật chủ trương dạy đạo là giác ngộ và giải thoát, nhưng vì loài người ai cũng thích 2 phần:

1.Ở ngoài đời thích tiền tài và danh vọng.

2.Ở trong chùa thích tu hành có chứng và đắc.

Trong đạo Phật, có một số người lợi dụng đạo Phật để lừa gạt người ngu khờ và dại dột nên bày ra cúng và cầu đủ chuyện. Những người này là những con giận trong đạo Phật đó!

Hai:

Cốt tủy của đạo phật là dạy con người giác ngộ và giải thoát:

Giác ngộ: Hiểu biết rõ ràng, tường tận từ con người vạn vật, trái đất, nhân quả luân hồi và trở về phật giới.

Giải thoát: Biết công thức về phật giới.

Nhưng nhiều thầy tu không hiểu rõ giác ngộ, giải thoát là gì lại cạo đầu, mặc áo tu theo đạo Phật, hành nghề: Cúng, cầu siêu, cầu am cho người không hiểu là để lừa lấy tiền của họ!

Ba:

Vì loài người ai cũng sử dụng cái tưởng và tham nên đức Phật dạy thêm 5 pháp môn nữa, để ai tưởng và tham phần nào vào pháp môn đó tu hành:

1.Thầy nào thích sống trong cảnh thanh tịnh:

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Ngày nào cũng ngồi thiền để tâm thanh tịnh.

-Khi chết được vãng sanh lên cõi trời Vô Sắc sinh sống trong cảnh thanh nhàn và thanh tịnh.

2.Thầy nào thích sống trong cảnh vui tươi có mầu sắc rực rỡ:

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Khi làm phước thiện phải mơ mộng sống trong cảnh vui tươi và rực rỡ.

-Khi chết được vãng sanh lên cõi trời Hữu Sắc sinh ra và sống trong cảnh vui tươi và rực rỡ.

3.Thầy nào thích sống trong cảnh vui tươi có màu sắc rực rỡ nhưng thanh tịnh:

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Khi làm phước thiện phải mơ mộng sống trong cảnh vui tươi rực rỡ mà thanh tịnh.

-Khi chết được vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh ra và sống ở đây.

4.Thầy nào thích sống điều hành Tam Giới:

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Khi làm phước thiện phải mong muốn sống trong cảnh điều hành Tam Giới.

-Khi chết được vãng sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương sinh ra và sống ở đây.

5.Thầy nào thích sống trong cảnh vui tươi có cảm giác thật mạnh:

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Khi làm phước thiện phải mơ mộng sống ở cõi trời Dục Giới

-Khi chết được vãng sanh lên cõi trời Dục Giới sinh ra và sống ở đây.

6.Thầy nào thích sống trong cảnh trang nghiêm và lễ nghi chuẩn mực:

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Khi làm phước thiện phải mơ mộng vào nước trời Thượng Đế sinh sống.

-Khi chết được vãng sanh lên cõi trời Thượng Đế sinh ra và sống ở đây, được hưởng nghiệp phước dương trang nghiêm và chuẩn mực.

7.Thầy nào thích làm thần”

-Làm phước thiện thật nhiều.

-Khi làm phước thiện phải mơ mộng được làm thần

-Khi chết được vãng sanh vào loài thần sinh ra và sống ở đây.

8.Người nào thích sống mãi trong dòng tộc:

-Không làm thiện cũng không làm ác.

-Cứ sanh ra dồi chết đi được ở mãi trong dòng tộc.

9.Thầy hay người nào thích làm loài Ngạ Quỷ:

-Cứ lừa gạt và giành giật tiền bạc của người khác.

-Khi chết được vãng sanh vào loài Ngạ Quỷ ngay.

10.Người nào muốn làm loài Súc sanh:

-Cứ giết Thú.

-Khi chết được đầu thai làm loài Thú ngay.

11.Thầy hay ông bà nào muốn xuống Địa Ngục sống, chỉ cần làm 2 việc như sau:

-Bịa chuyện linh thiêng để lừa gạt tiền người khác.

-Gây trọng tội.

-Khi chết được vào Địa Ngục sống ngay.

12.Thầy nào thích sống với loài Thực Vật có 2 việc làm:

-Không biết giác ngộ, giải thoát là gì, mà nói mình biết, dụ người ngu khờ đến dạy để họ cúng tiền.

-Không phải là thiền sư mà tự sưng mình là thiền sư, dụ người ngốc đến nghe, để họ đến lạy và cúng tiền.

-Người này khi chết vào loài thực vật sống rất lâu.

Trích quyển “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này” – NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan