ĐỨC THẾ TÔN LÀ VỊ PHẬT THỨ MẤY Ở NƠI TRÁI ĐẤT NÀY?

Ông Thực Lực thưa hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, cho con hỏi 2 câu:
1/- Vị Phật đầu tiên nơi trái đất này danh hiệu là gì?
2/- Đức Thế Tôn là vị Phật thứ mấy ở trái đất này.
Kính xin Đức Thế Tôn dạy con:
☆Đức Phật dạy câu 1:
– Này ông Thực Lực, vị Phật đầu tiên ở trái đất này là Oai Âm Vương.
☆Đức Phật dạy câu 2:
– Này ông Thực Lực, Như Lai cũng không tính hết được, Như Lai nói như sau cho ông nghe:
– Ở trái đất này, cứ 10 ngàn năm có 1 người, có nhiệm vụ dạy đạo nơi thế giới này, khi Tùng Shop Hà Nội viên mãn được trở về Phật giới, gọi là thành Phật.
– Mà Tánh Phật của Như Lai vào thế giới này, khi trái đất này vừa đạt chuẩn sự sống.
– Như Lai đã sống nơi trái đất và Tam giới này đúng 7 tỷ, 8 trăm triệu năm, là nói con số chẵn.
– Vậy, ông thử tính xem, Như Lai và vị được trở về Phật giới là vị thứ mấy từ khi trái đất này được Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương cho hình thành đạt chuẩn sự sống?
Ông thử tính xem:
– Cứ 10 ngàn năm có 1 vị Phật ra đời dạy công thức trở về Phật giới:
1/- 10 ngàn năm có 1 vị Phật dạy Giải thoát.
2/- 100 ngàn năm có 10 vị Phật dạy Giải thoát.
3/- 1 triệu năm có 100 vị Phật dạy Giải thoát.
4/- 1 tỷ năm có 1.000 vị Phật dạy Giải thoát.
Mà Như Lai sống ở trái đất và Tam giới này 7 tỷ, 800 triệu, 900, 60 ngàn năm mới thành là người Đại Toàn năng toàn giác.
Như vậy, Như Lai là vị Phật thứ 7 ngàn 8 trăm 9 mươi, lẻ 6 vị được thành Phật ở trái đất này.
Đức Phật dạy:
– Này ông Thực Lực, ông muốn ghi danh hết những vị Phật nói trên không, Như Lai kể cho ông ghi?
Ông Thực Lực thưa:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con không thể ghi được, con xin cám ơn Đức Thế Tôn dạy con.
Ông Thực Lực lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan