Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Ông cư sỹ Thường Mạnh Hiền:

Từ chỗ ngồi đứng dạy đến trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay trình thưa cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

-Này ông Thường Manh Hiền, Như Lay dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn, Như Lai dạy ông và đại chúng về thành tựu của mỗi pháp môn như sau:

Một: Dụng công ngồi thiền quán, tưởng để tưởng tượng vật nhỏ ra vật lớn, pháp môn này phải ngồi trong phòng nhỏ hẹp nên gọi là tiểu thừa, Pháp môn này Như Lai dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy, các thầy đem về phương nam nước ta truyền bá nên gọi là nam truyền.

Hai: Dụng công ngồi thiền ép cho tâm vật lý thanh tịnh, khi tâm thanh tinh rồi, có những vần thơ từ trong tâm duyên hợp của vật lý chảy ra rất hay. Để giúp cho người nào thích lý luận, họ đem cái lý luận này ra để chinh phục người khác, pháp môn này Như Lai dạy thứ 2 nên gọi là trung thừa.

Ba: Dụng công ngồi thiền: nghi, tìm hay kiếm dữu dụng của vật chất nhỏ như vi trần lớn lao như hành tinh, vì pháp môn này mênh mông như vậy nên gọi là đại thừa.

Bốn: Dụng công ngồi thiền mơ tưởng đến nước Tịnh Độ sinh sống, để hưởng cảnh đẹp ở cõi này.

Năm: Dụng công ngồi thiền, niệm câu thần chú để khiến cho vật chất trước mặt di chuyển đi nơi khác. Hoặc tích điện từ vào thân và tâm duyên hợp của tứ đại mình, làm thầy trị bệnh đau nhức cho người khác. Vì niệm câu thần chú có linh nghiệm như vậy nên gọi là mật chú tông.

Sáu: Pháp môn thanh tịnh thiền này không dụng công như 5 pháp môn nói trên mà chỉ để tâm tự nhiên thanh tịnh, khi thuần thục nhận được rõ ràng 4 thứ:

-Tự nhiên thấy thân và tâm của mình như không có.

-Thấy màn nước mênh mông trong suốt.

-Nghe mà không cần tai của thân.

-Thấy được hoạt động của chư phật, bên kia màn trong suốt gọi là phật giới.

Trên đây là căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền, mục đích của pháp môn này là giúp loài người ai muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương để trở về bể tánh thanh tịnh sống.

Đức Phật dạy thêm:

Các pháp môn Như Lai dạy không bỏ pháp môn nào cả, mà tùy theo người thích.

Nếu tu mà muốn được thành tựu trong vật lý thì chọn pháp môn từ 1 đến 5.

Còn muốn giác ngộ và giải thoát thì chọn pháp môn thứ 6, pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền.

Như Lai dạy các ông pháp môn như Lai thanh tịnh thiền này không có bao nhiêu người thực hiện được, nếu Như Lai dạy pháp môn này không thì đạo của Như Lai không tồn tại nơi thế giới này được. Vì vậy như lai phải dạy đủ 6 pháp môn, để tìm trong số đông này coi xem có ai muốn giải thoát không?

Ông Thường Mạnh Hiền nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cảm ơn lay tạ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan