Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng và toàn giác sao không công khai dạy pháp môn giải thoát này, mà phải nhờ các vị Tổ truyền theo dòng Thiền tông?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi:

– Kính thưa Phụ vương! Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng và toàn giác sao không công khai dạy pháp môn giải thoát này, mà phải nhờ các vị Tổ truyền theo dòng Thiền tông?

Kính xin Phụ vương dạy con!

Đức vua Trần Nhân Tông dạy:

– Này Thái tử Trần Anh Tông ! Ngày xưa, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thời kỳ “Đồ Đồng”. Con người chưa văn minh lên cao nên Đức Phật không dạy pháp môn Giải thoát này được. Vì sao? Vì không ai hiểu.

Hiện tại, nước Đại Việt ta cũng không ai hiểu. Trong Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, Đức Phật có dạy như sau:

– Khi loài người văn minh lên thật cao, thời kỳ này gọi là thời kỳ “Nguyên tử” và “Điện tử”. Ở tại “Đất Rồng” có “Long Nữ” nhận được Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông. Khi đó, “Long Nữ” này mới cho phổ biến ra. Nhưng chỉ có 3 dạng người sau đây chấp nhận:

Một: Người không mê tín.
Hai: Người có kiến thức thật cao.
Ba: Người hiểu về qui luật vật lý.

Tuy con người trí óc lên thật cao, nhưng những người sau đây không chấp nhận, gồm:

Một: Người lợi dụng đạo Phật để kiếm tiền.
Hai: Người mê tín dị đoan quá mức.
Ba: Người chấp Ngã quá to.

Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp:

– Kính thưa Phụ vương! Ai cũng có Tánh Phật sáng suốt sao lại bị ngu?

Kính xin Phụ vương dạy con!

Đức vua Trần Nhân Tông dạy:

– Này Thái tử Trần Anh Tông! Ai cũng có Tánh Phật sáng suốt, nhưng vì Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người tạo nghiệp:

+ Người nào tạo nghiệp Âm quá dày, người này tâm họ không sáng suốt.
+ Người nào tạo nghiệp Dương nhiều, người này họ chấp Ngã quá to, nên họ cũng không sáng suốt.

TRÍCH QUYỂN: “ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON CÁCH GIỮ NƯỚC, TÍN NGƯỠNG CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT NÀY”. NXB. HỒNG ĐỨC

Tin Liên Quan