Bài kệ Đức Phật dạy vượt Hải Triều Dương về phật giới

(Trích quyển “Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)


Tin Liên Quan