Bài kệ Đức Phật dạy vượt Hải Triều Dương về phật giới

 • Ầm ầm vọng thức dạy
 • Cuồn cuộn vọng tánh dâng
 • Tạo thành bờ ngăn cách
 • Giữa sanh tử, vô sanh.

 • Biết là bờ hư vọng
 • Vượt qua rất rễ ràng
 • Thoát ngoài vòng sanh tử
 • Vào được bể vô sanh.

 • Không biết khởi vọng nhận
 • Nhân quả luân hồi đến
 • Kéo vào lục đạo ngay
 • Âm dương cuốn hút lấy.

 • Không trở lại cội nguồn
 • Ma vương quản lý chặt
 • Phải làm kiếp tôi đoài
 • Muôn đời làm tôi tớ.

 • Cho bọn quỷ bọn ma
 • Việc trở về nguồn cội
 • Chắc chắn không về được
 • Dù có vạn Đức Phật.

 • Đến với thế giới này
 • Cũng chưa chắc cứu được
 • Ai đó nói cứu giùm
 • Là kẻ đại lừa gạt.

 • Phải tự mình đứng lên
 • Vượt qua bờ sanh tử
 • Nếu không vượt qua được
 • Vĩnh kiếp mãi trầm luân.

(Trích quyển “Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)


Tin Liên Quan