7. Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông

01. Lời nói đầu
02. Kính Mừng Phật Đản
03. Phân tích 6 Pháp môn Tu trong bài kệ Kính Mừng Phật Đản của Tổ Mã Minh
04. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về ý sâu mầu của Pháp môn Thiền tông
05. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về cấp giấy chứng nhận cho người đạt được “Bí Mật Thiền Tông”
06. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy kỹ về Nhân – Quả ai Tu theo Vật lý
07. Những điều người quyết chí “Tu” theo Thiền tông phải nắm thật rõ
08. Cuộc đời và Tu hành của Đức Phật
09. Đức Phật dạy về Mười Pháp Giới của Loài Người
10. Đức Phật dạy “Tu” Thanh Tịnh Thiền
11. Lời soạn giả
12. Một số câu hỏi từ trước đến nay chưa ai hỏi

Tin Liên Quan