Đức Phật dạy: Thanh tịnh- rỗng nặng- hằng tri

Ông A Nan Đà: từ chỗ ngồi đứng dạy ra trước đức phật, quỳ gối chắp tay thưa hỏi như sau:

Kính bạch đức thế tôn, kính xin đức thế tôn dạy rõ chúng con công dụng 3 phần: thanh tịnh- rỗng nặng- hằng tri. Để con thông suốt ghi vào kinh lưu lại cho hậu thế, kính xin đức thế tôn dạy con?

Đức phật dạy:

Đây là 3 phần then chốt của pháp môn thanh tịnh thiền.

Thanh tịnh: người sống nơi thế giới vật lý âm dương này bị luân hồi là nguyên do sau:

-Nơi thế giới này tồn tại được, là nhờ dòng quét của điện từ âm dương liên tục quét, để cho con người, động vật, thực vật có sự sống

-Tổng hợp trong vỏ bọc của tánh người có:

A: 16 thứ tánh người, gọi chung là ta, cái ta này cho là thật nên sinh ra ngã chấp, tức chấp có ta.

B: tổng việc suy nghĩ và hành động của con người gọi là nghiệp.

Con người bị luân hồi cũng vì nguyên nhân nói trên, vì vậy pháp môn tu thanh tịnh thiền này, Như lai dạy các ông đầu tiên là thanh tịnh.

Để chi vậy?

-Để cho cái ngã chấp ta nó ở yên trong bỏ bọc tánh người.

-Để cho khối tổng nghiệp ở yên trong vỏ bọc tánh người

-Để cho vỏ bọc tánh người không nhô ra những thứ chông gai.

Những thứ chông gai này là cái tưởng và suy nghĩ của các ông đó. Các ông ở đây mà suy nghĩ nơi nào đó tức nhô ra những chông gai suy nghĩ, nên điện từ âm dương đang liên tục quét vỏ bọc tánh người của các ông, dòng điện từ này nó quét cái suy nghĩ của các ông đang suy nghĩ đến nơi mà các ông suy nghĩ, là luân hồi đó.

Vì vậy thanh tịnh thiền là bước đầu tiên để cho tánh người và cảnh vật không dính với nhau, đây là bước đầu của giải thoát.

Rỗng nặng: các ông không suy nghĩ nên tánh và thân các ông ở trạng thái không bị lực hút của điện tử âm dương nên tánh và thân các ông như không có trong lượng. Vị nào tập được rỗng lặng thì nghe tánh và thân rất nhẹ nhàng. Nhờ cái nhẹ nhàng này, mà dòng quét của điện từ âm dương nó quét không được nên các ông tự do trôi vào trụ cột trung tâm vận hành nhân quả luân hồi.

Hằng tri: Các ông tu pháp môn thanh tịnh thiền này, lúc nào cũng hằng tri 2 phàn nói trên.

Để chi vây? – Để biết mình đang ở đâu trong trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, nếu tu thanh tịnh thiền mà không biết được 3 căn bản này, thì các ông không khi nào giải thoát được.

Vì vậy Như Lai có dạy: Tu theo đạo của Như Lai mà không biết 3 phần căn bản này, thì tu hành vô ích.

Ông A Nan Đà hết sức vui mừng, cám ơn Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan