Phật giới và Tam giới

Sách Trắng Thiền Tông
Đức P­hật dạy tám phần tuyệt mật truyền theo dòng thiền tông.(Nguyễn Nhân sưu tầm và biên soạn)
Mở đầu là bài kệ 12 câu của Đức Phật dạy:

Mười hai câu kệ trên đây, là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ông Ma Ha Ca Diếp truyền theo dòng thiền Tông tuyệt mật. Để cung cấp cho các vị tổ thiền tông làm căn bản về pháp môn Thiền tông học.
Sau các đời tổ sư Thiền tông truyền lại cho Thiền Tông Sư và Thiền Tông Gia làm bản gốc để dạy pháp môn Thiền tông học này.
Đức Thế Tôn dạy tiếp 12 câu kệ:

Phần 1: PHẬT GIỚI:
-Nói không gian trùm khắp không biên giới, gọi là bể tánh thanh tịnh, trong bể tánh thanh tịnh có các phần sau:
+ 1. điện từ Quang trùm khắp, làm sự sống cho: Tánh phật, Các vị phật, Cấu tạo vỏ bọc của tánh Phật.
+ 2.Trong Phật giới có hằng hà sa số cái ý, cái ý này tự nhiên có đầy khắp trong phật giới, ý này có 4 phần:
Lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy.
Lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe.
Lúc nào cũng rung động, muốn phát ra tiếng là có tiếng, gọi là hằng pháp.
Lúc nào cũng biết gọi là hằng tri.
Phần 2: TAM GIỚI:
Một vùng rất nhỏ trong càn khôn vũ trụ phải hiểu như sau: 1 thái dương hệ gọi là 1 Tam Giới, gồm:
– Một ngàn thái dương hệ gọi là 1 tiểu thiên thế giới.
– Một tiểu thiên thế giới nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 tỉ Tam Giới, gọi là 1 Trung thiên thế giới.
– Một Trung thiên thế giới nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 ngàn tỉ Tam Giới, gọi là Đại thiên thế giới.
Mà Như Lai nhìn thấy trong càn khôn vũ Trụ này có, hằng hà sa số, Tam thiên, Đại thiên thế giới. Đồng nghĩa đem số cát sông Hằng ra đếm, thì số cát của mấy tỉ sông hằng cũng không bằng số Tam thiên, Đại thiên thế giới, mà Tam thiên, Đại thiên thế giới nó nằm trong càn khôn vũ trụ.
Trong 1 Tam Giới có 45 hành tinh chia ra như sau:
1.Có 11 hành tình cấu tạo bằng điện từ âm dương không mầu sắc, gọi là cõi trời Vô Sắc.
2.Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ, của điện từ âm dương, gọi là cõi trời Hữu Sắc. Trong cõi trời Hữu Sắc này còn có 6 hành tình rất thanh tịnh, gọi là Lục Quốc Tịnh Độ.
3.Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu săc điện từ âm dương, cường lực rất mạnh, nên gọi là cõi trời Dục Giới.
4.Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại (đất, nước, gió, lửa), tức trái đất này, là nơi 5 loài sống chung (ngũ thú tạp cư).
Một Tam Giới mà có nhiều hành tinh như vậy, ai bảo càn khôn vũ trụ này do họ làm ra, là không đúng.

Trích trong quyển “sách trắng thiền tông” – NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan