ĐỨC PHẬT DẠY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG

Cửa thứ 3 này goi là CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, vì của này dao động khủng khiếp như những cơn bão lớn ở giữa biển khơi. Muốn vượt qua được cửa thứ 3 này người tu phải hiểu thật rõ ràng mới mong vượt qua được. Như Lai nhắc lại chỗ này trong kinh BÁT NHÃ BA LA MẬT:

Trong kinh BÁT NHÃ BA LA MẬT NHƯ LAI dạy trong ẩn ý, nên khó có người nhận ra được. Hôm nay còn 1 thời gian nữa Như Lai diệt độ, nên dạy rõ chỗ này để các ông hiểu. Theo vật lý các ông phải hiểu: Trí tuệ, bát nhã, ba la mật như sau:

-Trí tuệ là cái thấy, nghe biết của phật tánh.

-Bát nhã là trùm khăp, không thiếu chỗ nào.

– Ban la mật là thanh tịnh, thanh tịnh này là tự nhiên của phật tánh, nhưng lúc nào cũng hành.

Người tu nhìn thấy cửa HẢI TRIỀU DƯƠNG này phải biết: Bờ bên kia là Bể tánh thanh tịnh phật tánh, nó là tự nhiên như vậy. Trong Bể tánh thanh tịnh phật tánh lúc nào cũng hành, nhưng hành trong cái thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh nhưng: Hằng thấy, hằng nghe, hằng biết. Do đó Như Lai nói ghép lại là, trí tuệ, bát nhã, ba la mật. Tức cái thấy, cái nghe, cái biết ở trong tự nhiên thanh tịnh. Cái thanh tịnh này nó trùm khắp. Còn thấy, nghe, biết, pháp nó nằm trong tánh nên Như Lai gọi chung là phật tánh. Còn ở tại bờ ngăn cách có 1 màn trong suốt, giống như là 1 tấm kính trong suốt để ngăn giữa bể tánh thanh tịnh phật tánh bên trong, còn bên ngoài Tam Giới là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương gồm 16  thứ căn bản như: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến.

Khi 16 thứ trên nhuộm hết tánh thấy, nghe, biết, pháp, các tánh ấy bị nhuộm nên tự nhiên thành chấp. Bắt đầu là chấp có ngã, vì ngã này mà sanh ra nhơn, rồi sanh ra chúng sanh và sau cùng là thọ giả. Khi các tánh đã vào trong thế giới loài người rồi, tất cả các thứ trên sanh ra 8 muôn 4 ngàn thứ trần lao. Do đó ai mà bị lực hút của vật lý âm dương rồi khó mà thoát ra được, giống như người đứng giữa khu rừng già mênh mông không biết đâu là lối thoát. Dù các ông có dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào đều nằm trong nhân quả của vật lý cả. Đã vậy còn bị người khôn lanh lừa bip, thôi ôi thôi, muôn đời ngàn kiếp bị đi trong 6 nẻo luân hồi.

Do đó khi các ông tu đến của thứ 3 này, nếu không hiểu nguyên lý chính xác của nó. Các ông bị những thứ vật lý trong thế giới này kéo lại ngay. Đặc biệt hơn các ông bị những người dùng các thủ đoạn mê hoặc làm các ông say đắm, thì làm sao vượt qua cửa này được. Hôm nay các ông hỏi của này rất phải, Như Lai giải thích rõ nơi của HẢI TRIỀU ÂM này, để  các ông khi tu có dụng công, tức tu theo thứ lớp, cũng có nghĩa là tu theo đường bộ phải nắm vững chỗ này mới mong vượt qua được. Vì chỗ rắc rối và bí ẩn này nên Như Lai nói bài kệ ngũ ngôn như dưới đây để các ông dễ dàng vượt của HẢI TRIỀU ÂM này:

Ầm ầm vọng thức dạy

Cuồn cuộn vọng tánh dâng

Tạo thành bờ ngăn cách

Giữa sanh tử, vô sanh

Biết là bờ hư vọng

Vượt qua rất rễ ràng

Thoát ngoài vòng sanh tử

Vào được bể vô sanh

Không biết khởi vọng nhận

Nhân quả luân hồi đến

Kéo vào lục đạo ngay

Âm dương cuốn hút lấy

Không trở lại cội nguồn

Ma vương quản lý chặt

Phải làm kiếp tôi đoài

Muôn đời làm tôi tớ

Cho bọn quỷ bọn ma

Việc trở về nguồn cội

Chắc chắn không về được

Dù có vạn Đức Phật

Đến với thế giới này

Cũng chưa chắc cứu được

Ai đó nói cứu giùm

Là kẻ đại lừa gạt

Phải tự mình đứng lên

Vượt qua bờ sanh tử

Nếu không vượt qua được

Vĩnh kiếp mãi trầm luân.

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan