Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi:

– Kính thưa Phụ vương, Đức Phật có dạy Cầu siêu không. Con thấy các chùa thường hay tổ chức Cầu siêu. Vậy Cầu siêu có đạt theo ý muốn của Người Cầu siêu không. Kính xin Phụ vương dạy con?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
– Này Thái tử Trần Anh Tông, Cầu siêu là của mấy vị Thầy Đồ bên đạo Lão. Quý Thầy tu theo đạo Phật, thấy Cầu siêu dễ kiếm tiền, nên đem Cầu siêu vào đạo Phật để kiếm tiền, chớ có được gì đâu.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi:

– Kính thưa Phụ vương, Thầy Thích Đức Tài có nói với nhiều Người hùn tiền cất chùa càng to công đức thật lớn, Thầy nói như vậy có đúng không. Kính xin Phụ vương dạy con?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
– Này thái tử Trần Anh Tông, Thầy tu theo đạo Phật có duyên cất chùa to thì có 3 kết quả như sau:
1- Cất chùa để phổ biến Giải thoát có công đức vô lượng.
2- Cất chùa để phổ biến vãng sanh có phước đức nhiều.
3- Cất chùa để gieo rắc Mê tín dị đoan, có ác đức vô số.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi:

– Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau. Kính xin Phụ vương dạy con?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
– Này Thái tử Trần Anh Tông, loài Người sống trên Trái đất này không khi nào sống bình đẳng với nhau được. Vì sao? Vì ai cũng phải sống theo nghiệp riêng của mình. Nghiệp của mỗi Người có khác nhau nên phải có:
– Người cao kẻ thấp. Người mập kẻ gầy.
– Người khôn kẻ đần. Người lanh kẻ độn.
– Người giàu kẻ nghèo. V.v…Làm sao bình đẳng được.
– Qui luật nơi Trái đất này là “Mạnh được yếu thua”. Vì vậy, trên Trái đất này không một con Người nào hay một tổ chức nào thực thi bình đẳng được con ạ.

(Trích trong quyển “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách trị nước, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất”- Nhà xuất bản Hồng Đức).

Tin Liên Quan