Độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn

Khi vị thần Kim cang xác nhận thái tử Tất Đạt Đa đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Năm anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, đồng ý giúp ngài thành lập giáo đoàn đạo giải thoát. Để giúp 9 người này hiểu, nên Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu, pháp môn Thanh Tịnh Thiền bằng bài pháp bụi trần, các vị này đã triệt ngộ được đạo thiền nhờ Đức Phật dạy 4 câu như sau:

Chín vị này trình sự ngộ đạo thiền với Đức Phật bằng bài kệ sau:

Tin Liên Quan