8. Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông

01. Lời giới thiệu
Mở đầu là các vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ
02. Tổ thứ nhất Ma-Ha-Ca-Diếp
03. Tổ thứ hai A-Nan
04. Tổ thứ ba Thương-Na-Hòa-Tu
05. Tổ thứ tư U-Ba-Cúc-Đa
06. Tổ thứ năm Đề-Đa-Ca
07. Tổ thứ sáu Di-Dá-Ca
08. Tổ thứ bảy Bà-Tu-Mật
09. Tổ thứ tám Phật-Đà-Nan-Đề
10. Tổ thứ chín Phục-Đà-Mật-Đa
11. Tổ thứ mười Hiếp-Tôn-Giả
12. Tổ thứ mười một Phú-Na-Dạ-Xa
13. Tổ thứ mười hai Mã-Minh
14. Tổ thứ mười ba Ca-Tỳ-Ma-La
15. Tổ thứ mười bốn Long-Thọ
16. Tổ thứ mười lăm Ca-Na-Đề-Bà
17. Tổ thứ mười sáu La-Hầu-Đa-La
18. Tổ thứ mười bảy Tăng-Già-Nan-Đề
19. Tổ thứ mười tám Già-Da-Xá-Đa
20. Tổ thứ mười chín Cưu-Ma-La-Đa
21. Tổ thứ hai mươi Xà-Dạ-Đa
22. Tổ thứ hai mươi mốt Bà-Tu-Bàn-Đầu
23. Tổ thứ hai mươi hai Ma-Noa-La
24. Tổ thứ hai mươi ba Hạc-Lạc-Na
25. Tổ thứ hai mươi bốn Sư-Tử
26. Tổ thứ hai mươi lăm Bà-Xá-Tư-Đa
27. Tổ thứ hai mươi sáu Bất-Như-Mật-Đa
28. Tổ thứ hai mươi bảy Bát-Nhã-Đa-La
29. Tổ thứ hai mươi tám Bồ-Đề-Đạt-Đa
Các Vị Tổ sư Thiền tông Trung Hoa
30. Tổ thứ hai mươi chín Huệ-Khả
31. Tổ thứ ba mươi Tăng-Xán
32. Tổ thứ ba mươi mốt Đạo-Tín
33. Tổ thứ ba mươi hai Hoằng-Nhẫn
34. Tổ thứ ba mươi ba Huệ Năng
Tam Tổ sư Thiền tông Việt Nam – Trúc Lâm Yên Tử
35. Tổ thứ ba mươi bốn Phật Hoàng Trần Nhân Tông
36. Tổ thứ ba mươi lăm Pháp Loa
37. Tổ thứ ba mươi sáu Huyền Quang
38. best portable bluetooth speaker 2020

Tin Liên Quan