Chúng con phải cúng làm sao cho có công đức, kính xin đức thế tôn dạy con?

Không bỏ nỡ cơ hội, cư sĩ nữ là Lê Thùy Phương, 23 tuổi, con của ông quan phủ sở tại có đứng ra trình thưa hỏi đức phật như sau:

-Kính bạch đức thế tôn, gia đình chúng con thường hay cúng dường cho các vị tăng, chúng con phải cúng làm sao cho có công đức, kính xin đức thế tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

-Gia đình cô hay bất cứ ai cúng dường đều có kết quả 2 triều cả:

1.Cúng dường để được đi luân hồi.

2.Cúng dường để nuôi lớn pháp thân thanh tịnh của chính mình.

Như Lai giải thích 2 phần cúng dường này cho cô dõ:

1.Cúng dường để được đi trong 6 lẻo luân hồi, là khi cô cúng dường mà vọng cầu điều gì đó, vọng cầu đi đâu thì nghiệp lành sẽ dẫn cô đến đó.

Vì sao vậy?

Vì khi tâm vật lý cô vọng cầu, nên tài vật của cô tự động biến chyển theo sự vọng vầu mà hình thành ra phước đức nên phải theo quy luật luân hồi là: thành- trụ – hoại- diệt.

  1. Cúng dường mà tâm vật lý của cô không cầu điều gì, tức tâm vật lý của cô thanh tịnh, khi cô cúng dường mà tâm vật lý thanh tịnh đồng nghĩa sự cúng dường ấy nó trùm khắp, vì là trùm khắp nên tự động biến thành công đức.

Có công đức để làm gì?

Có công đức là để sau này cô vào được bể tánh thanh tịnh phật  giới, nó theo cô để nuôi lớn pháp thân thanh tịnh của cô, cũng từ pháp thân thanh tịnh này mà kim thân phật được hình thành.

Cô Lê Thùy Phương hỏi tiếp:

Kính bạch đức thế tôn, làm sao con phân biệt công đức và phước đức?

Đức phật dạy:

Phần này Như Lai lấy vật chất nơi thế giới này để ví dụ thì cô mới hiểu được:

1.Công đức ví như vàng ròng.

2.Phước đức giống như tiền giấy.

Vàng ròng cô tạo ra như quả núi, nếu quả núi vàng ròng ấy có bị lửa đốt thì vàng ròng cũng tự nhiên, dù vàng ròng có chảy ra thì vàng ròng cũng không hao mất.

Còn tiền giấy cô tạo ra như quả núi, nếu bị lửa đốt, thì số tiền bằng giấy lớn như quả núi đó không thể còn được.

Do vậy công đức mới làm cho pháp thân thanh tịnh tồn tại vĩnh viễn được, cũng vì nguyên lý này nên đức phật a di đà có 3 thân:

1.Vô lượng tho.

2.Vô lượng quang.

3.Vô lượng công đức.

Trong bể tánh thanh tịnh phật giới là gì?

Trong bể tánh thanh tịnh phật giới là nơi những vị phật ở, nhưng vì trong bể tánh thanh tịnh có quá nhiều những vị phật ở nên gọi là chư phật.

Đức phật dạy dõ phần công đức:

-Công đức này có 2 phần làm của con người:

  1. Cúng dường thanh tịnh.
  2. Cúng dường để giúp người khác giác ngộ và giải thoát.

Cô Lê Thùy Phương được nghe lời dạy của đức phật nên hết sức vui mừng dồi lạy tạ Đức Phật và lui ra.

(Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- Nhà xuất bản tôn giáo Hà nội).

Tin Liên Quan