con muốn giúp cho người khác giải thoát, vậy người đó như thế nào con mới giúp được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi thêm

-Kính bạch Đức Thế Tôn: Như con đã kiến tánh của con rồi, Nên con nhìn thấy những gì trong bể tánh thanh tịnh, sau này con hết duyên sống nơi thế giới loài người, vào sống trong bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng. Hiện con đang sống nơi thế giới loài người, con muốn giúp cho người khác giải thoát, vậy người đó như thế nào con mới giúp được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

-Này ông Xá Lợi Phất: Loài người sống do sự quấn hút nhân quả và luân chuyển theo quy luật vật lý âm dương, nên khó có người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Nếu ông muốn giúp cho người khác tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này để giải thoát, thì ông hãy quan sát và nói chuyện với người đó, coi họ có muốn giải thoát hay không? Nếu họ muốn thì tìm cách giúp họ. Ông Nên nhớ 1 điều là, giúp họ từ từ chứ không nói thẳng pháp môn này khi nào họ nhận được 2 phần sau đây thật rõ ràng thì ông mới dạy trực tiếp giúp họ. Như Lai cũng nói cho ông biết: 100 người ông giúp họ chỉ có 5 hay 10 người thực hành theo được mà thôi, trong số đông người này họa may mới có 1 người nhận được.

Vì sao vậy?

Vì loài người bị 4 cái bệnh nặng như sau:

1-bệnh tưởng tượng.

2-bệnh thích làm lô lệ cho người khác.

3-bệnh ham thần quyền và sợ thần linh.

4-bệnh không dám nhận mình có tánh phật.

Trên đây là 4 phần mà loài người sống nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này, nên khó có người thực hành được.

Như Lai dạy các ông và đại chúng rõ:

Xung quanh đây nhà thờ, đền miếu rất nhiều. Từ sáng đến tối, người người tấp lập từ sáng đến tối, tới lui để cầu xin những vị ấy, nhưng có ai cầu xin được điều gì không? Mà chỉ nghe những ông thầy bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí, dụ người khờ khạo đến nghe để họ cúng tiền. Người nào hiểu 2 phần nguyên lý sau đây thì mới dạy họ pháp môn tu giải thoát này:

Một: tu mà dụng công, thì có kết quả theo vòng luân hồi của vật lý.

Hai: trực nhận 1 trong 2 tánh: thấy hay nghe của mình và hằng sống với 1 trong 2 tánh ấy, khi thuần thục được sẽ thấy được tánh thanh tịnh của chính mình, nhờ thấy tánh thanh tịnh này, mà mình mới thấy được màn trong suốt ngăn cách giữa phật giới và thế giới loài người cũng như trong 1 Tam Giới, vị nào thấy được như vậy, mà biết tạo ra công đức nữa, thì mới thoát ra ngoài thế giới nhân quả vật lý âm dương này được.

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất và đại chúng: pháp môn giải hoát này cực kỳ khó, nên khi Như Lai vừa nói ra có rất nhiều người bỏ đi, nên Như Lai có dạy ông Ma Ha Ca Diếp:

-Ông có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền thanh tịnh để truyền lại cho ông A Nan Đà, để ông A Nan Đà truyền lại cho người kế tiếp, pháp môn này không được phép dạy chỗ đông người, người nào thực sự muốn giải thoát tìm cách giúp họ. Pháp môn giải thoát này phải đợi đến đời mạt thượng pháp ở tại đất rồng mới có người phổ biến ra, vào thời kỳ đó sẽ có rất nhiều người biết pháp môn này, nên giải thoát mới có nhiều người thực hiện được.

Đức Phật dạy thêm về phần giải thoát:

-Loài người không ai dám nhận tánh phật của mình, mà lại thích:

-cầu xin người khác.

-làm tôi tớ cho người khác.

-lạy lục người khác.

Vì loài người thích 3 phần nói trên, nên trong kinh diệu pháp liên hoa, Như Lai có ví con người giống như anh chàng cùng tử vậy! Anh chàng ta rất giàu, không biết hưởng thụ, lại đi làm thuê cho người khác. Anh chàng này quá khờ khạo như vậy, nên pháp môn giải thoát này, phải đợi khi nào loài người văn minh lên cao, họ có đầy đủ kiến thức về nhân sinh vũ trụ thì họ mới chấp nhận pháp môn này.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan