CÕI TRỜI DỤC GIỚI

PHẦN 5 : CÕI TRỜI DỤC GIỚI
VÌ sao gọi là Dục Giới? vì nó cấu tao bằng 5 màu sắc của điện từ âm dương rất đậm. Do vậy sự sống ở cõi trời này rất mạnh, vì dao động mạnh nên gọi là Dục. Gồm 11 hành tinh:
1. TRỜI TỨ THIÊN VƯƠNG
2.TRỜI THƯỢNG ĐẾ, NHÂN GIAN GỌI LÀ NGỌC HOÀNG
3.TRỜI ĐẾ THIÊN
4.TRỜI ĐẾ THÍCH
5.TRỜI ĐAO LỢI
6.TRỜI TU DIỆM MA
7.TRỜI ĐÂU SUẤT ĐÀ
8.TRỜI HÓA LẠC
9.TRỜI THA HÓA TỰ TẠI
10.TRỜI PHẠM CHÚNG
11.TRỜI PHẠM PHỤ
Vị cai quản cõi trời này là CHÚA TRỜI DỤC GIỚI, người sống cõi trời này là trời nam, trời nữ, việc làm như sau:
– Trời nam, trời nữ, giao hợp với nhau để sinh ra trời con để tiếp nhận Trung Ấm thân của loài người vãng sanh đến.
– Tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này
– Ngày nào cũng 6 lần cầu nguyện và khẩn lạy CHÚA TRỜI DỤC GIỚI này. Nếu vị trời nữ nào lạy ngài mà ngài thích, thị vị trời nữ phải hãnh diện ở lại với ngài.
– Ăn uống là trái cây hoa lá có sẵn nơi cõi trời Dục Giới này, được cấu tạo bằng điện từ âm dương 5 mầu sắc rất đậm.
Tuổi thọ của cõi trời Dục Giới này là 1 ngàn năm so với trái đất, khi hết tuổi thọ phải luân chuyển về địa cầu làm người.
Ở thế giới loài người ai muốn vãng sanh đến cõi trời này thì làm như sau:
– Làm phước thiện thật nhiều.
– Sáng, trưa, chiều tối, 6 thời phải cầu nguyện và lạy chúa trời này và xin tự nguyện làm những việc sau:
Tự Nguyện làm con của ngài.
Ngài sai bảo gì cũng làm.
Khi thệ nguyện rồi không được phản lại lời thệ nguyện, nếu phản lại sẽ bị giam vào ngục tối hết tuổi thọ mới được trở lại thế giới loài người luân chuyển đi nơi khác.

Trích trong quyển “sách trắng thiền tông” – NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan