CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Ông Cư sỹ Liên Trường Phát, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con:

– Đức Thế Tôn có dạy: Người tu theo đạo của Đức Thế Tôn, trước hết phải Kiến tánh thì mới biết đường về Phật giới. Vậy, có phương pháp nào không cần Kiến tánh mà cũng vào Phật giới, kính xin Đức Thế Tôn dạy con:

Đức Phật dạy:

– Người tu theo đạo của Như Lai, nếu không Kiến tánh mà vào được Phật giới, duy nhất là phải đọc được Huyền Ký của Như Lai truyền theo dòng Thiền

Thanh tịnh.

Vì sao được vậy?

– Vì trong tập Huyền Ký này, Như Lai đã nói rất rõ ràng công thức trở về Phật giới. Ngoài ra không pháp môn nào về Phật giới được.

Ông Cư sỹ Liên Trường Phát nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan