Ý nghĩa hình tượng của Đức Phật A Di Đà

Chúng tôi xin nói rõ về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta thấy hiện nay được diễn giải theo Thiền tông có ý nghĩa như sau:
-Tay mặt Ngài buông xuôi.
-Mặc toàn bằng vải quý.
-Trang sức toàn là châu báu…
Đây là ý nghĩa gì? Chúng ta thử tìm hiểu Đức Phật A Di Đà là gì?
Tạm gọi Ngài là đấng Thanh tịnh, vì Ngài có đầy đủ: Vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức.
Ý ghĩa vô lượng thọ:
Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi.
Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài.
Khi vào thai mẹ cũng là Ngài.
Khi làm muôn hạnh lành ở thế giới này cũng là Ngài.
Khi tứ đại của Ngài tan dã, chứ cái chân thật của Ngài vẫn còn.
Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài.
Khi trở thành đấng thanh tịnh cũng là Ngài.
Nói tóm lại Ngài không khi nào chết mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức Ngài chỉ thấy tứ đại đi theo Ngài có tan có hợp, chứ Ngài thấy Ngài không có tử, vì vậy gọi là vô lượng thọ.
Ý nghĩ vô lượng quang:
Ngài sáng suốt và trùm khắp không chỗ nào tối tăm, nên gọi Ngài là vô lượng quang.
Ý nghĩa vô lượng công đức:
Từ nơi cái thanh tịnh của Ngài lưu xuất ra muôn hạnh lành:
-Lưu xuất ra tình thương, gọi là từ bi
-Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là nhẫn nhục
-Lưu xuất ra buông xả, gọi là hỷ xả
Đức phật A Di Đà tay buông xuôi:
Bảo chúng ta buông bỏ 2 bên: phải quấy, hơn thua, thương ghét…vậy chúng ta là người gì rồi? buông bỏ 2 bên thì không cái gì dính mắc chúng ta nữa.
Nếu người tu không dính mắc 2 bên chúng ta là người giải thoát rồi. Tại sao chúng ta được giải thoát?

 

Vì chúng ta biết dính mắc với vật lý là bị trầm luân, biết được như vậy là giác ngộ rồi, vì được giác ngộ nên biết tất cả. Vì biết tất cả nên đức Phật A Di Đà cái gì Ngài cũng có, còn chúng ta không chịu giác ngộ nên phải dính mắc vào nơi vật lý thế giới này, nên phải giữ lấy, vì giữ lấy nên sợ người khác cướp mất của mình, vì giữ lấy quá chặt, nên hiện ra cái tham vì cái tham này nên nghe ai gợi ý đúng lòng tham của mình, thì tự nhiên mò đến, bỏ ra ít đồng để xin của cho nhiều.
Nói tóm lại chỉ vì lòng tham mà chúng ta hiểu sai về đức Phật A Di Đà.

(trích trong quyển tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ)

Tin Liên Quan