Cấu trúc càn khôn vũ trụ


GIẢI THÍCH CÀN KHÔN VŨ TRỤ. CẤU TRÚC PHẬT GIỚI.

GIẢI THÍCH CÀN KHÔN VŨ TRỤ:
– Không gian bao la trùm khắp, không biên giới, trong đó chứa 2 phần:
– Một là Phật giới.
– Hai là Tam giới.
CẤU TRÚC PHẬT GIỚI:
* Nơi Phật giới có 2 sự sống:
– Một là tánh Phật.

– Hai là chư Phật.

* Trong Phật giới:

– Không gian của Phật giới nó trùm khắp theo Càn khôn vũ trụ nhưng rất thanh tịnh, nên Như Lai gọi cái mênh mông này là “Phật thanh tịnh”. Trong Phật thanh tịnh này, nó rộng như là biển, nên Như Lai gọi là “Bể tánh thanh tịnh”.

* Trong Bể tánh thanh tịnh tự nhiên có:

– Điện từ Quang có tự nhiên trùm khắp.

– Tự nhiên có Hằng hà sa số cái Ý; trong mỗi cái Ý tự nhiên có 4 thứ:
1- Có cái tự nhiên thấy, gọi là “hằng Thấy”.

2- Có cái tự nhiên nghe gọi là “hằng Nghe”.

3- Có cái tự nhiên rung động, muốn phát ra tiếng thì có tiếng, gọi là “hằng Pháp”.

4- Có cái tự nhiên biết, gọi là “hằng Tri”.

Bốn thứ: Thấy – Nghe – Nói – Biết được, là nhờ điện từ Quang chuyên chở đi xa, hoặc thu gần lại.

Bốn thứ này, được điện từ Quang bao lại thành một cái vỏ bọc rất nhỏ, nên Như Lai gọi là “Tánh”.

Mà cái vỏ bọc Tánh này, nó có đầy khắp trong Bể tánh thanh tịnh, nên Như Lai gọi chung là “Phật Tánh”, tức Tánh trong Phật.

Sở dĩ Như Lai sử dụng chữ Hằng hà sa số để nói số lượng Phật Tánh này, là vì số lượng Phật Tánh, này không thể nào sử dụng toán số duyên hợp vật lý của loài người mà đếm hết được, nên Như Lai phải sử dụng đơn vị là hạt cát của sông Hằng đem ra ví dụ như vậy.

Tin Liên Quan