THƠ KỆ

Bài kệ huyền ký của Đức Phật về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Bài kệ huyền ký của Đức Phật về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông

Kệ ngộ thiền của Tổ Đề Đa Ca- Vị Tổ thiền tông đời thứ 5

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của Tổ Đề Đa Ca- Vị Tổ thiền tông đời thứ 5

Tại bờ ngăn cách Hải Triều Dương Thiền Gia Chánh Huệ Phong cảm ơn Đức Phật

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Tại bờ ngăn cách Hải Triều Dương Thiền Gia Chánh Huệ Phong cảm ơn Đức Phật

Thơ ngộ thiền của TỔ GIÀ DA XÁ ĐA

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ GIÀ DA XÁ ĐA

BÀI KỆ “ANH KHỜ”

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
BÀI KỆ “ANH KHỜ”

Kệ ngộ thiền của tổ TỔ PHỤC ĐÀ MẬT ĐA (vị tổ thiền tông đời thứ 9)

By :thientonghoc 0 Views 29/11/2017
Kệ ngộ thiền của tổ TỔ PHỤC ĐÀ MẬT ĐA (vị tổ thiền tông đời thứ 9)

Bài kệ truyền thiền của Đức Phật cho ngài Ma Ha Ca Diếp

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Bài kệ truyền thiền của Đức Phật cho ngài Ma Ha Ca Diếp

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM: TỔ HUYỀN QUANG

By :thientonghoc 0 Views 17/04/2018
TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM: TỔ HUYỀN QUANG

Kệ ngộ thiền của ngũ tổ Hoằng Nhẫn

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của ngũ tổ Hoằng Nhẫn

Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ TU BÀN ĐẦU (vasubandhu) – Vị tổ sư thiền tông thứ 21

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ TU BÀN ĐẦU (vasubandhu) – Vị tổ sư thiền tông thứ 21