THƠ KỆ

Kệ ngộ thiền của tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA (BODHIDHARMA)

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Kệ ngộ thiền của tổ  BỒ ĐỀ ĐẠT MA (BODHIDHARMA)

Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ XÁ TƯ ĐA (basiasita) – vị tổ sư thiền tông thứ 25

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ XÁ TƯ ĐA (basiasita) – vị tổ sư thiền tông thứ 25

Thơ ngộ thiền của TỔ CƯU MA LA ĐA

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ CƯU MA LA ĐA

THIỀN SƯ THẦN TÁN ĐỘ THẦY MÌNH

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
THIỀN SƯ THẦN TÁN ĐỘ THẦY MÌNH

Thơ ngộ thiền của TỔ MA LOA LA (malorhita) – Vị tổ sư thiền tông thứ 22

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ MA LOA LA (malorhita) – Vị tổ sư thiền tông thứ 22

Kệ ngộ thiền của Đức vua Trần Nhân Tông

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Kệ ngộ thiền của Đức vua Trần Nhân Tông

BÀI KỆ THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
BÀI KỆ THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT

Kệ ngộ thiền của Tổ Tăng Xán

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của Tổ Tăng Xán

Bài kệ Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Bài kệ Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu

Bài kệ Đức Phật dạy tánh Phật

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
Bài kệ Đức Phật dạy tánh Phật