THƠ KỆ

Kệ ngộ thiền của tổ Ưu Ba Cúc Đa- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 4

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của tổ Ưu Ba Cúc Đa- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 4

Kệ ngộ thiền của TỔ DI DÁ CA (miccaka)- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 6

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của TỔ DI DÁ CA (miccaka)- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 6

Kệ ngộ thiền của ngũ tổ Hoằng Nhẫn

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của ngũ tổ Hoằng Nhẫn

Bài kệ truyền thiền của Đức Phật cho ngài Ma Ha Ca Diếp

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Bài kệ truyền thiền của Đức Phật cho ngài Ma Ha Ca Diếp

Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ TU BÀN ĐẦU (vasubandhu) – Vị tổ sư thiền tông thứ 21

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ TU BÀN ĐẦU (vasubandhu) – Vị tổ sư thiền tông thứ 21

Thơ ngộ thiền của TỔ PHÚ NA DẠ XA (punyayasas) – vị tổ sư thiền tông thứ 11

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ PHÚ NA DẠ XA (punyayasas) – vị tổ sư thiền tông thứ 11

Thơ ngộ thiền của TỔ LONG THỌ (nagarjuna) – Vị tổ sư thiền tông thứ 14

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ LONG THỌ (nagarjuna) – Vị tổ sư thiền tông thứ 14

Thơ ngộ thiền của TỔ CA NA ĐỀ BÀ (kanadeva)

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ CA NA ĐỀ BÀ (kanadeva)

Kệ ngộ thiền của Tổ A Nan Đà

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kệ ngộ thiền của Tổ A Nan Đà

Bài kệ của Đức vua Trần Nhân Tông về dòng chảy mạch nguồn thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 15/11/2017
Bài kệ của Đức vua Trần Nhân Tông về dòng chảy mạch nguồn thiền tông