THƠ KỆ

Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

Bài kệ Như Lai ngộ thiền ở cõi trời đâu xuất

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Bài kệ Như Lai ngộ thiền ở cõi trời đâu xuất

Bài kệ 20 câu của thiền sư Ni Đức Thảo

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Bài kệ 20 câu của thiền sư Ni Đức Thảo

92 cậu kệ Đức Phật dạy về dòng chảy mạch thiền thanh tịnh

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
92 cậu kệ Đức Phật dạy về dòng chảy mạch thiền thanh tịnh

12 câu kệ Đức Phật dạy truyền theo dòng thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
12 câu kệ Đức Phật dạy truyền theo dòng thiền tông

Thơ ngộ thiền của TỔ BÁT NHÃ ĐA LA (prajnatara) – Vị tổ sư thiền tông thứ 27

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ BÁT NHÃ ĐA LA (prajnatara) – Vị tổ sư thiền tông thứ 27

Thơ ngộ thiền của TỔ BẤT NHƯ MẬT ĐA (punyamitra)

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ BẤT NHƯ MẬT ĐA (punyamitra)

Thơ ngộ thiền của Tổ Bà Xá Tư Đa (basiasita)

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của Tổ Bà Xá Tư Đa (basiasita)

Thơ ngộ thiền của Tổ Sư Tử (aryasimha)

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của Tổ Sư Tử (aryasimha)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ 23: TỔ HẶC LAC NA

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ 23: TỔ HẶC LAC NA