NGHE ĐĨA

11. Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
11. Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này

1.Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
1.Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ

2.Những câu hỏi về Thiền tông 1

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
2.Những câu hỏi về Thiền tông 1

3. Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
3. Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát

4.Những câu hỏi về Thiền Tông 2

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
4.Những câu hỏi về Thiền Tông 2

5. Khai thị Thiền Tông

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
5. Khai thị Thiền Tông

6. Huyền ký của Đức Phật và Những vị Ngộ Thiền

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
6. Huyền ký của Đức Phật và Những vị Ngộ Thiền

7. Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
7. Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông

8. Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
8. Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông

10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 07/11/2017
10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông