LỜI PHẬT DẠY

Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

ĐỨC PHẬT DẠY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
ĐỨC PHẬT DẠY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG

ĐẾN ĐÌNH, ĐỀN…, ĐỐT NHANG KHẤN NGUYỆN, TỰ NHIÊN THẤY AN VUI KỲ LẠ, KHÔNG HIỂU ĐÓ LÀ GÌ?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
ĐẾN ĐÌNH, ĐỀN…, ĐỐT NHANG KHẤN NGUYỆN, TỰ NHIÊN THẤY AN VUI KỲ LẠ, KHÔNG HIỂU ĐÓ LÀ GÌ?

HÌNH THÀNH VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
HÌNH THÀNH VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI?

Cách ấm vô minh là sao?

By :thientonghoc 0 Views 30/10/2017
Cách ấm vô minh là sao?

CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ THA TỘI, BAN PHƯỚC CHO HỌ. VẬY VIỆC LÀM CỦA NHỮNG ÔNG THẦY VÀ NHỮNG TÍN ĐỒ NÀY CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ THA TỘI, BAN PHƯỚC CHO HỌ. VẬY VIỆC LÀM CỦA NHỮNG ÔNG THẦY VÀ NHỮNG TÍN ĐỒ NÀY CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG?

Lý do gì con người không chịu nhận nơi mình có cái chân thật là phật tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Lý do gì con người không chịu nhận nơi mình có cái chân thật là phật tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017
Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?

Đức phật Cổ nhiên Đăng day ta trở về Bể tánh thanh tịnh phật tánh

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Đức phật Cổ nhiên Đăng day ta trở về Bể tánh thanh tịnh phật tánh