LỜI PHẬT DẠY

Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này?

Muốn biết đời sống trước của mình thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Muốn biết đời sống trước của mình thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Đức Phật dạy: Thanh tịnh- rỗng nặng- hằng tri

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Đức Phật dạy: Thanh tịnh- rỗng nặng- hằng tri