LỜI PHẬT DẠY

Ông Khưu Đầu Tuệ Phạt hỏi Đức Phật: Phải tìm hiểu như thế nào để biết mình tu đúng nhất?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật: Vào thời mạt thượng pháp trong cõi ta bà này có vị nào giúp cho loài người sống với tâm thanh tịnh của mình để không bị sự quấn hút của nhân quả nữa không?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật 3 điều thắc mắc: Lúc Ban đầu Đức Thế Tôn dạy dụng công nhưng sau cùng lại dạy tu không dụng công? Người chửi Đức Thế Tôn tội không nặng bằng khinh chê pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Ông A Nan Đà hỏi 5 câu: Khi Đức Thế Tôn về Phật giới có trở lại thế giới này nữa không? Đức Thế Tôn ở bên Phật giới có làm gì để có công đức nữa không?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Ông Lữ Chí Thiền Quang hỏi Đức Phật: Cái lợi của người tu thanh tịnh thiền?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Ông Lã Thiện Hiện hỏi: Bể tánh thanh tịnh, pháp giới tánh khác nhau như thế nào?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Ông Ưu Phước Lộc hỏi Đức Phật: Pháp tu thiền định tâm vô trụ mà các vị giáo sĩ đang dạy có giống Đức Thế Tôn dạy không?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Pháp môn thanh tịnh thiền về sau có nhiều người tu tập không?

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Quy luật luân hồi

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018

Cấu trúc càn khôn vũ trụ

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Cấu trúc càn khôn vũ trụ