LỜI PHẬT DẠY

QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

Muốn biết đời sống trước của mình thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Muốn biết đời sống trước của mình thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy: Thanh tịnh- rỗng nặng- hằng tri

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Đức Phật dạy: Thanh tịnh- rỗng nặng- hằng tri

MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?