LỜI PHẬT DẠY

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?