LỜI PHẬT DẠY

Có phương pháp nào không cần kiến tánh cũng vào được phật giới?

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Có phương pháp nào không cần kiến tánh cũng vào được phật giới?

Bài kệ Như Lai ngộ thiền ở cõi trời đâu xuất

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Bài kệ Như Lai ngộ thiền ở cõi trời đâu xuất

Sao không nhìn thấy cửa Hải Triều Dương?

By :thientonghoc 0 Views 17/04/2018

Thanh tịnh, rỗng nặng, hằng tri

By :thientonghoc 0 Views 17/04/2018

Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

12 câu kệ Đức Phật dạy truyền theo dòng thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
12 câu kệ Đức Phật dạy truyền theo dòng thiền tông

92 cậu kệ Đức Phật dạy về dòng chảy mạch thiền thanh tịnh

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
92 cậu kệ Đức Phật dạy về dòng chảy mạch thiền thanh tịnh

Bài kệ 20 câu của thiền sư Ni Đức Thảo

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Bài kệ 20 câu của thiền sư Ni Đức Thảo

Lý do gì loài người bị luân hồi?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Lý do gì loài người bị luân hồi?

Thế tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn?

By :thientonghoc 0 Views 17/04/2018
Thế tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn?