LỜI PHẬT DẠY

CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ THA TỘI, BAN PHƯỚC CHO HỌ. VẬY VIỆC LÀM CỦA NHỮNG ÔNG THẦY VÀ NHỮNG TÍN ĐỒ NÀY CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ THA TỘI, BAN PHƯỚC CHO HỌ. VẬY VIỆC LÀM CỦA NHỮNG ÔNG THẦY VÀ NHỮNG TÍN ĐỒ NÀY CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG?

Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017
Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

Cách ấm vô minh là sao?

By :thientonghoc 0 Views 30/10/2017
Cách ấm vô minh là sao?

Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?

ĐỨC PHẬT DẠY TUẦN TỰ HÌNH THÀNH 1 VỊ PHẬT

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
ĐỨC PHẬT DẠY TUẦN TỰ HÌNH THÀNH 1 VỊ PHẬT

Đức phật Cổ nhiên Đăng day ta trở về Bể tánh thanh tịnh phật tánh

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Đức phật Cổ nhiên Đăng day ta trở về Bể tánh thanh tịnh phật tánh

Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào