LỜI PHẬT DẠY

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không?

Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin đức thế tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin đức thế tôn dạy chúng con?

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con, con đường nhanh nhất để trở về nguồn cội của chính chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Chúng con phải cúng làm sao cho có công đức, kính xin đức thế tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 15/11/2017
Chúng con phải cúng làm sao cho có công đức, kính xin đức thế tôn dạy con?

kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giới, cũng như trong Tam Giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Nếu con không tự ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi được, như vậy con phải làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

37 PHÁP QUÁN TRỢ ĐẠO LÀ QUÁN NHỮNG GÌ? Ý NGHĨA RA SAO?

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
37 PHÁP QUÁN TRỢ ĐẠO LÀ QUÁN NHỮNG GÌ? Ý NGHĨA RA SAO?