LỜI PHẬT DẠY

LÝ DO GÌ PHẬT TÁNH VÀO NƠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LÝ DO GÌ PHẬT TÁNH VÀO NƠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI?

Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

KHI ĐỨC THẾ TÔN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, CÓ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY NỮA KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
KHI ĐỨC THẾ TÔN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, CÓ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY NỮA KHÔNG?

Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào

con làm sao để được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”?

By :thientonghoc 0 Views 27/12/2017
con làm sao để được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”?

Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này?

LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?