KINH KỆ

Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ

KINH TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG VỀ PHẬT GIỚI (nghe)

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018