HỎI ĐÁP

NHÀ NGOẠI CẢM ĐI TÌM MỘ, HỌ THẤY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI Ở CÕI ÂM. NHƯNG HỌ CHỈ TÌM ĐƯỢC 60%, CÒN 40% TẠI SAO KHÔNG THẤY?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
NHÀ NGOẠI CẢM ĐI TÌM MỘ, HỌ THẤY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI Ở CÕI ÂM. NHƯNG HỌ CHỈ TÌM ĐƯỢC 60%, CÒN 40% TẠI SAO KHÔNG THẤY?

Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017
Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

Công thức tu theo Thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh của chính mình?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Công thức tu theo Thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh của chính mình?

Bố thí Ba-La-Mật

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Bố thí Ba-La-Mật

Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?