HỎI ĐÁP

Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

Khi người nhận ra được phật tánh được diễn tả như thế nào?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Khi người nhận ra được phật tánh được diễn tả như thế nào?

Điều kiện tu Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

Lục Diệu Pháp Môn

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Diệu Pháp Môn

Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

By :thientonghoc 0 Views 07/12/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?