HỎI ĐÁP

Người chết phải cầu sao cho đúng?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Người chết phải cầu sao cho đúng?

Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017
Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

Điều kiện tu Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Điều kiện tu Thiền tông

Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

By :thientonghoc 0 Views 07/12/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

Người tu theo Thiền tông có nên lập gia đình?

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017

SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC?

Vì sao có Nam có Nữ?

By :thientonghoc 0 Views 04/12/2017
Vì sao có Nam có Nữ?

Tâm hằng sanh muôn pháp?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Tâm hằng sanh muôn pháp?