HỎI ĐÁP

MUỐN TIẾN VÀO CẢNH GIỚI THANH TỊNH PHẬT TÁNH, PHẢI TU LÀM SAO?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
MUỐN TIẾN VÀO CẢNH GIỚI THANH TỊNH PHẬT TÁNH, PHẢI TU LÀM SAO?

Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì? Núi Tu Di là núi nào? Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì? Núi Tu Di là núi nào? Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

Tác dụng của ăn uống cân bằng âm dương

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Tác dụng của ăn uống cân bằng âm dương

Tu theo Thiền Tông học Nhà Phật cốt là để được giác ngộ và giải thoát, có liên quan gì đến âm dương?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Tu theo Thiền Tông học Nhà Phật cốt là để được giác ngộ và giải thoát, có liên quan gì đến âm dương?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?

Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017

Bố thí Ba-La-Mật

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Bố thí Ba-La-Mật

Công thức tu theo Thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh của chính mình?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Công thức tu theo Thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh của chính mình?

Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017